Wetgeving sociaal recht / 2012/2013

Wetgeving sociaal recht / 2012/2013


Auteur:Guus Heerma van Voss

  • Nederlands
  • Boom Juridische uitgevers
  • september 2012
  • Samenvatting

    Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en andere documenten. Daarom is het dikwijls lastig de relevante rechtsbronnen snel te vinden. In deze bundel vindt u een selectie van de meest gebruikte regelingen ten behoeve van het onderwijs en de rechtspraktijk. De behandelde onderwerpen zijn:_x000D__x000D_Arbeidsovereenkomst algemeen_x000D_Ontslag_x000D_Opdracht en aanneming van werk_x000D_Procesrecht, faillissement en internationaal privaatrecht_x000D_Arbeidsmarkt_x000D_Arbeidsomstandigheden_x000D_Gelijke behandeling en grondrechten_x000D_Cao-recht_x000D_Medezeggenschapsrecht_x000D_Werkloosheidsrecht_x000D_Arbeidsongeschiktheidsrecht_x000D_Overige sociale zekerheidsrecht_x000D_Verdragen en grondwet_x000D__x000D_Per onderwerp worden verschillende regelingen gebundeld. In de eerste plaats zijn dat wetteksten zoals de bepalingen over onder meer de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Wet op de ondernemingsraden, de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De bundel beperkt zich echter niet tot circa 55 wetteksten, maar bevat ook andere documenten die voor het sociaal recht van belang zijn, maar vaak niet zo makkelijk zijn te vinden. Dit betreft bijvoorbeeld de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters voor ontbindingsvergoedingen, het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, beleidsregels inzake sollicitatieplicht en Europese richtlijnen. Daarnaast zijn ook de belangrijkste verdragsbepalingen op het gebied van de sociale mensenrechten en het Europees sociaal recht opgenomen. In totaal zijn in deze bundel 77 regelingen te vinden.