Wegwijs in de overdrachtsbelasting

Wegwijs in de overdrachtsbelasting


Auteur:J.C. van Straaten

  • Nederlands
  • 738 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    In Wegwijs in de Overdrachtsbelasting wordt de heffing van overdrachtsbelasting bij verkrijging van onroerende zaken opoverzichtelijke en systematische wijze integraal behandeld. Niet alleen het materiele belastingrecht (belastbaar feit,maatstaf van heffing, tarief, vrijstellingen), maar ook het formele belastingrecht (aansprakelijkheid, boeten en sancties,rechtsmiddelen) komt ruimschoots aan bod.Voorts wordt een hoofdstuk gewijd aan de overdrachtsbelasting in relatie tot andere delen van het recht, zoals het civielerecht, het strafrecht, de erf- en schenkbelasting (samenloop) en de omzetbelasting (samenloop). Wat de omzetbelasting betreft,worden in een afzonderlijk hoofdstuk zowel de algemene uitgangspunten en de systematiek van de heffing besproken,alsook de bijzonderheden bij levering van onroerende zaken en vestiging van beperkte rechten daarop.Wegwijs in de Overdrachtsbelasting is, door zijn didactische opzet, zijn hoge actualiteitswaarde en de vele aan de dagelijksepraktijk ontleende voorbeelden en verwijzingen, zowel een uitermate geschikt studieboek gebleken voor notariele enfiscale opleidingen (universiteit, hogeschool, praktijkopleidingen), alsook een niet meer weg te denken handboek voordiegenen die in de dagelijkse praktijk met onroerendezaaktransacties te maken hebben, zoals de notaris, kandidaatnotaris,notariele medewerker, fiscalist, accountant, belastingadviseur en makelaar.Het boek is volledig bijgewerkt tot en met 1 juli 2013.Als bijlagen zijn in het boek voorts opgenomen:- een handige verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen;- de actuele tekst van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de tekst van het bijbehorende uitvoeringsbesluit, alsmede- uitgebreide registers.Om dit boek gemakkelijk en snel te kunnen raadplegen kunt u een digitale versie downloaden, niet alleen van de completeinhoud van het boek, maar ook van de integrale teksten van een groot aantal in het boek vermelde beleidsbesluiten van deminister en de staatssecretaris van Financien op het gebied van de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting (zievoorwoord).Uw commentaar op dit boek wordt zeer gewaardeerd. U kunt de auteur bereiken via [email protected] J.C. van Straaten (UvA, 1978) is werkzaam als zelfstandig notarieel opleider en publicist te Amsterdam (zie www.rechtwijs.nl) en als docent bij de notariele opleiding van de Universiteit Utrecht (civiel en fiscaal). Van zijn hand is ook hetCompendium Overdrachtsbelasting (2e druk, Sdu 2012). Mr. Van Straaten is rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem) en was tot 2002 notaris te Zaanstad.De Wegwijsserie omvat de volgende titels:- Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen;- Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen;- Wegwijs in de btw;- Wegwijs in de Fiscaliteit;- Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ;- Wegwijs in de Inkomstenbelasting;- Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht;- Wegwijs in de (inter)nationale verzekerings- en premieplicht;- Wegwijs in de Invordering;- Wegwijs in de Loonbelasting;- Wegwijs in de Overdrachtsbelasting;- Wegwijs in de Successiewet;- Wegwijs in de Vennootschapsbelasting.www.sdufiscaal.nl/wegwijsserie