Waardenvol werk

Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 278 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • juli 2000
  • Samenvatting

    De geestelijke gezondheidszorg is de laatste tien jaar sterk in ontwikkeling. Er zijn belangrijke verschuivingen opgetreden in de rechtspositie van clienten, de attitude van hulpverleners en de opvattingen over de kwaliteit van zorg. Niet zo vreemd dus dat er een groeiende aandacht is voor de ethische aspecten van de zorg en dat men naarstig op zoek is naar het antwoord op vragen als mag je iemand tegen zijn wil opnemen of behandelen?, wanneer moet je iemand tegen zichzelf beschermen?, waar liggen de grenzen tussen respect voor je eigen autonomie en die van de ander? en tot hoever reikt je verantwoordelijkheid?. Hulpverleners zijn gewend om dergelijke vragen in de praktijk op te lossen. Vaak hebben zij echter pas achteraf tijd om zich af te vragen welke normen en waarden aan hun keuzes ten grondslag liggen en hun twijfels met collega’s te bespreken. Het is niet eenvoudig om altijd te weten wat verantwoord is.Waardenvol werk biedt een reflectie op de waarden die de basis vormen van het werken in de geestelijke gezondheidszorg zoals respect, autonomie, integriteit, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen. Vanuit diverse ethische perspectieven wordt ingegaan op de vraag hoe deze waarden kunnen worden uitgewerkt in normen, houding en gedrag. Aan de hand van concrete voorbeelden bieden de auteurs de lezer houvast bij het nadenken en overleggen over ethische vragen die zich in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg voordoen.Deel I besteedt aandacht aan de basisbegrippen ethiek, autonomie en respect. In deel II staat de morele verantwoordelijkheid van hulpverleners centraal. Deel III is gewijd aan de dilemma’s die te maken hebben met de toepassing van drang en dwang. De juridische context hiervan is ook in dit deel uitgewerkt. In deel IV komen morele vragen aan de orde die specifiek zijn voor de sector van de ouderenzorg, de kinder- en jeugdzorg, en de zorg voor allochtonen. Het slothoofdstuk behandelt ethische aspecten van het beleid van vermaatschappelijking van de zorg.