Vikingen

Vikingen


Auteur:nvt

  • Nederlands
  • 175 pagina’s
  • Uitgeverij WBOOKS
  • mei 2012
  • Samenvatting

    In 2012 presenteert het Drents Museumeen grote overzichtstentoonstelling overde Vikingen. Deze nieuwe internationaalreizende expositie is samengesteld doorhet Nationaal Museum van Oudheden inStockholm en doet als eerste Assen aan.Meer dan duizend jaar geleden doemden deVikingen voor het eerst op voor de kustenvan Ierland, Engeland en Nederland. Zedrongen met hun ranke en snelle schependoor tot ver in het binnenland van Europa.De veelal kerkelijke geschiedschrijversuit die tijd maken melding van vreselijkeverwoestingen door heidense barbaren.Maar wat weten we nu eigenlijk van dit volkdat wij Vikingen noemen? Hoe leefden zeen hoe zag hun wereldbeeld er uit? Warenhet werkelijk alleen maar rauwdouwers ofblijken ze in wezen niet veel gewelddadigerdan de troepen van Karel de Grote? Via zesverschillende thema’s krijgen we inzichtin het dagelijks leven van de Vikingen, inhun vaardigheden en hun rituelen. Ook demythologie en de symboliek van de Vikingschepenkomt aan de orde. Met behulp vanrecente archeologische opgravingen envondsten wordt het traditionele beeld vande Vikingen bijgesteld. Kortom, het boekwerpt een nieuw en genuanceerd licht opdit bijzondere volk, dat zijn sporen in Europaheeft achter gelaten.