Van Leertheorie Naar Onderwijspraktijk

Auteur:Tjipke van der Veen

  • Nederlands
  • 191 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2003
  • Samenvatting

    Dit boek verbindt inzichten uit verschillende theorieen over leren met het leren van leerlingen in de school. Het beantwoordt vragen zoals:`Hoe kan ik leerlingen het best een bepaald gedrag aanleren?? `Hoe kunnen leerlingen het best begrippen leren?? De antwoorden worden theoretisch en praktisch onderbouwd en geillustreerd met voorbeelden uit het basis- en voortgezet onderwijs. ProbleemoplossenNaast deze aan vakinhouden gerelateerde vragen is tevens een hoofdstuk gewijd aan de vraag hoe leerlingen begeleid kunnen worden om meer en meer zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. Probleemoplossen komt uitgebreid ter sprake als complexe vaardigheid die in alle professionele contexten belangrijk is. De schrijvers maken duidelijk hoe probleemoplossen tot op zekere hoogte geleerd kan worden. Veel opleidingen, bijvoorbeeld ROC?s, proberen hun curricula te baseren op belangrijke concepten als probleemoplossend leren, contextleren, competentieleren, samenwerkend leren en als leren als construeren van kennis. Met behulp van dit boek zijn deze concepten beter te begrijpen. Actieve verwerking en verdiepingHet boek, dat geschikt is voor zowel lerarenopleidingen primair als secundair onderwijs, biedt in de vorm van opdrachten en casussen een veelheid aan mogelijkheden tot actieve verwerking en verdieping. Ook zijn er na ieder hoofdstuk toetsvragen opgenomen. De docentenhandleiding geeft aanknopingspunten voor didactisch en evaluatief gebruik van het boek in verschillende opleidingssituaties.