Van kloosterklas tot basisschool

Van kloosterklas tot basisschool


Auteur:Bert Stilma

  • Nederlands
  • 170 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • februari 2011
  • Samenvatting

    Onderwijs is van alle tijden. Het onderwijs van nu lijkt in bijna niets meer op het onderwijs in de middeleeuwen of de renaissance. Toch hebben onze huidige onderwijsopvattingen voor een groot deel hun wortels in dit verre verleden. Wie de geschiedenis van het onderwijs in ons land beschouwt, ontdekt lange lijnen van ontwikkeling: van kloosterklas tot basisschool. Dit boek legt die ontwikkelingslijnen bloot. Het is geschreven vanuit de overtuiging dat kennis over de geschiedenis van het onderwijs en de opvoeding inzicht verschaft in de onderwijsvisies van nu. En dat dit studenten helpt bij het bepalen van hun eigen standpunt over de relatie tussen kind, school, opvoeding en overheid. Daarnaast biedt een historische analyse van het onderwijs beter uitzicht op de vraag in welke richting het basisonderwijs zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen.Acht eeuwen onderwijsontwikkelingVan kloosterklas tot basisschool geeft uw studenten een overzicht van de verschillende denkbeelden en onderwijspraktijken vanaf de middeleeuwen tot het heden. De behandelde perioden zijn: de middeleeuwen, de renaissance (16e eeuw), het pedagogisch realisme (17e eeuw), de verlichting (18e eeuw), de romantiek (19e eeuw), opvoeding en onderwijs in de 20e eeuw, school en samenleving in de 21e eeuw. Steeds worden de onderwijskundige en opvoedkundige opvattingen bekeken vanuit hun cultuurhistorische context: de toenmalig heersende godsdienstige, filosofische, ethische en/of sociaal-maatschappelijke stromingen. Maar ook de dagelijkse schoolpraktijk komt aan de orde. Hoe organiseerde men het onderwijs en welk beleid lag hieraan ten grondslag? Al met al ontstaat zo een interessant beeld van acht of meer eeuwen onderwijsontwikkeling.In deze herziene druk is de bestaande tekst geactualiseerd. Een nieuw hoofdstuk over recente ontwikkelingen in de huidige eeuw is toegevoegd en het aantal studieopdrachten is uitgebreid.