Tekst voor tekst

Tekst voor tekst


Auteur:Diversen

  • Nederlands
  • Boekencentrum
  • september 1987
  • Samenvatting

    In 1982 nam uitgeverij Boekencentrum het initiatief om te komen tot de uitgave van een nieuwe, beknopte verklaring van de Heilige Schrift. Deze diende afgestemd te zijn op gebruik door gemeente leden, hetzij voor persoonlijke bijbelstudie, hetzij voor gebruik op verenigingen en kringen. Een er ander hield in dat de verklaring van de bijbelteksten en woorden zo moest zijn, dat deze enerzijds wetenschappelijk verantwoord en aan de andere kant voor een brede kring van gebruikers begrijpelijk zou zijn. Theologische vaktermen dienden te worden vermeden, evenals het gebruik van bij. voorbeeld hebreeuwse en Griekse lettertekens. Een redactie werd gevormd, bestaande uit twee oudtestamentici, te weten: dr. B. van Oeveren er dr. J. Vlaardingerbroek en twee nieuwtestamentici, namelijk dr. A. Noordegraaf en prof.dr. J.P Versteeg, terwijl bovendien een redactiesecretaris werd aangezocht in de persoon van ir. J. van der Graaf, uitsluitend voor het coordinerende, uitvoerende en vormgevende werk van de redactie.’ Uit brede kerkelijke kring, voor een belangrijk deel uit de gereformeerde gezindte, werden scribenten aangetrokken. De redactie prijst zich gelukkig een keur van deskundige medewerkers te hebben kunnen vinden voor dit werk. Uitgangspunt bij de keuze van de medewerkers was, dat zij op het terrein van de uitleg van het Oude Testament, respectievelijk het Nieuwe Testament, deskundig waren. Twee van de medewerkers, te weten prof.dr. J.H. Kroeze en drs. J.J. de Heer zijn kort nadat zij hun kopij hadden ingezonden overleden. Kort nadat de redactie gereed gekomen was met haai werkzaamheden, ontviel ons het zeer gewaardeerde redactielid prof.dr. J.P. Versteeg. Op eerste Paasdag 1987, te weten 19 april, is hij plotseling overleden. Wij houden hem in dankbare herinnering. Ook in zijn werkzaamheden ten behoeve van deze uitgave hebben wij hem- leren kennen als ie. mand die, in eerbied voor de Heilige Schrift als Gods openbaring, nauwkeurig naging wat de bijbel tekst bedoelt te zeggen. In alles kwam verder zijn grote integriteit en zijn bijzondere betrokkenheid op de voortgang van de evangelieverkondiging naar voren. Na enkele jaren intensieve arbeid is het werk thans gereed gekomen. Aan de auteurs werd een aantal concrete richtlijnen verstrekt, daartoe dienend dat er sprake zou zijn van een zekere uniformiteit in vormgeving, waarbij elke schrijver uiteraard zijn eigen vrijheid behield met betrekking tot de uitwerking. Het spreekt vanzelf, dat iedere auteur allereerst zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de door hem geleverde bijdrage. Voorafgaand aan elk bijbelboek is telkens eerst een korte beschrijving gegeven van de inhoud. Daarin is ook aandacht gegeven aan de naam van het boek, de schrijver, de periode van ontstaan, de betekenis van en centrale motieven in het betreffende boek. Gewerkt is aan de hand van perikopen. Deze zijn steeds van een opschrift voorzien. Telkens is uitgegaan van bepaalde kernwoorden in de perikoop. In de tekst van de commentaar zijn wel verwijzingen naar andere bijbelplaatsen opgenomen, maar geen literatuurverwijzingen. Uitgegaan is verder van de spelling van de woorden zoals die voorkomen in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, met tussen haakjes, zo nodig, de weergave van het betreffende woord in de Statenvertaling (SV).