Sanctierecht

Sanctierecht


Auteur:F.W. Bleichrodt

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • september 2013
  • Samenvatting

    Strafrechtelijke sancties staan volop in de publieke belangstelling. Dit boek beoogt te voorzien in de behoefte aan een actueel leerboek en handboek op dit terrein. In het boek staat het strafrechtelijk sanctierecht centraal. Het is zowel bestemd voor het universitair onderwijs als voor de rechtspraktijk. Met dit boek wordt beoogd meer inzicht te geven in de regelgeving en rechtspraak inzake de oplegging en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. Die regelgeving is sterk aan verandering onderhevig en wordt in toenemende mate beinvloed door internationale ontwikkelingen. Het eerste deel van het boek is gewijd aan de historische en theoretische achtergronden, de hoofdlijnen en systematiek van het sanctiestelsel en aan de verdeling van verantwoordelijkheden. Vervolgens wordt uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkeling, aard en juridische aspecten van de verschillende specifieke sancties. Hoewel de invalshoek primair een juridische is, komen ook feitelijke en gedragskundige aspecten van de sanctionering ter sprake