Psychodynamische therapie in de praktijk

Psychodynamische therapie in de praktijk


Auteur:Glen Gabbard

  • Nederlands
  • 238 pagina’s
  • Hogrefe Uitgevers BV
  • november 2010
  • Samenvatting

    In 2004 verscheen in de Verenigde Staten de eerste versie van het baanbrekendeboek van Glen Gabbard. Sindsdien is dit boek uitgegroeid tot hethandboek voor elke professional die zich wil bekwamen in psychodynamischepsychotherapie. Het succes van het boek en het feit dat er de afgelopenjaren veel relevant onderzoek is verschenen, waren voor Gabbard aanleidingom zijn bestseller geheel te herzien.Psychodynamische therapie in de praktijk is de Nederlandse vertaling vande nieuwe editie van deze zeer praktische inleiding op psychodynamischepsychotherapie.In heldere bewoordingen zet Gabbard de basisprincipes vandeze effectieve vorm van psychotherapie uiteen. Op basis van zijn ongeevenaardeervaring en kennis bespreekt hij de belangrijkste technieken eninterventies. En aan de hand van inzichtelijke klinische voorbeelden laat hijbovendien zien hoe deze in de alledaagse praktijk kunnen worden toegepast.Sinds het verschijnen van de eerste editie is er niet alleen veel relevantonderzoekgedaan vanuit de cognitieve neurowetenschappen naar onbewustmentaal functioneren, maar er zijn ook veel psychologische en psychiatrischestudies verschenen die de effectiviteit van psychodynamische psychotherapiebevestigen. In de geheel herziene editie integreert Gabbard deze belangwekkendebevindingen in zijn beschrijving van deze efficiente en essentieletherapievorm.Psychodynamische therapie in de praktijk is de zesde uitgave in de succesvolleserie In de praktijk.Glen Gabbard is hoogleraar Psychiatrie, directeur Psychotherapy Educationen directeur van de Baylor Psychiatry Clinic in Houston. Hij was jarenlanghoofdredacteur van het International Journal of Psychoanalysis en is eenvan de meest vooraanstaande therapeuten en opleiders op het terrein vanpsychodynamische psychotherapie.