Psycho-educatie in de GGz en de verslavingszorg

Auteur:E. Hoencamp

  • Nederlands
  • 214 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • juli 2008
  • Samenvatting

    Psycho-educatie is een binnen de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg veel gebruikte, binnen de WBGO zelfs wettelijk verplichte, interventie. Door de patient en diens omgeving ‘passend’ – op een wijze die aanslaat en beklijft – te informeren over de (consequenties van) de betreffende ziekte, ontstaat een beter ziekte-inzicht. Ook wordt beter duidelijk welk gedrag een negatief effect sorteert en welk gedrag juist een positieve invloed kan hebben (bijvoorbeeld therapietrouw). Behalve een goed ziekte-inzicht biedt psycho-educatie betrokkenen een kader dat toepassing van de opgedane kennis mogelijk maakt en ruimte biedt voor de verwerking gevoelens. Een interventie dus die eigenlijk een integraal onderdeel zou moeten vormen van de behandeling. Vandaar dit boek.’Psycho-educatie in de GGz en de verslavingszorg’ is geschreven als leidraad voor professionals. In het eerste, meer theoretische deel van de uitgave wordt een referentiekader gegeven over begrippen binnen de psycho-educatie en worden maatschappelijke en theoretische uitgangspunten besproken. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt dit per ziektebeeld of doelgroep binnen de GGZ en verslavingszorg nader uitgewerkt. De nadruk ligt daarbij op de praktijk. Speciale aandacht is er voor psycho-educatie bij patienten van allochtone afkomst en voor de juridische en maatschappelijke aspecten van psycho-educatie. Prof. dr. E. Hoencamp, psychiater, A-Opleider en directeur “New Business” binnen de ParnassiaBavoGroep. Daarnaast is hij hoogleraar Klinische Neuro en Gezondheids Psychologie, Universiteit Leiden. Dr. P.M.J. Haffmans is hoofd bureau wetenschappelijk onderzoek binnen de ParnassiaBavoGroep, hoofd sectie chronobiologie; Depressie Ambulant van PsyQ Den Haag.Daarnaast is zij universitair hoofddocent Klinische Neuro en Gezondheids Psychologie, Universiteit Leiden en lid van de landelijke medisch ethische toetsing commissie METTIG.