Praktijkboek leerlingenzorg

Praktijkboek leerlingenzorg


Auteur:B.M. Bongaards

  • Nederlands
  • 388 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2012
  • Samenvatting

    De afgelopen jaren is in het basisonderwijs het aantal leerlingen met specifieke didactische en pedagogische behoeften sterk toegenomen. Niet alleen door de instroom van anderstalige kinderen, maar ook door het streven om zoveel mogelijk zorgleerlingen passend onderwijs te geven. Dit heeft serieuze consequenties voor de dagelijkse praktijk van het lesgeven, de organisatie van de leerlingenzorg binnen de school en het geven van toegesneden hulp.Praktijkboek leerlingenzorg belicht deze aspecten uitvoerig en geeft de mogelijkheden en de grenzen aan van het omgaan met zorgleerlingen in de school. De beschreven oplossingen en werkwijzen hebben zich in de praktijk bewezen en zijn waar mogelijk door onderzoeksresultaten ondersteund.Praktijkboek leerlingenzorg is op een groot aantal punten bijgewerkt en herzien. Thema’s als referentieniveaus en opbrengstgericht werken komen uitgebreid aan bod. De effecten van groepsgrootte en meer handen in de klas zijn hierin geintegreerd. De kernhoofdstukken over het scheppen van voorwaarden om hulp te kunnen geven in de groep zijn grondig bewerkt. Evenals de onderwerpen: het zelf geven van hulp, het organiseren van hulp door derden, handelingsgericht werken, 1-zorgroute en het werken met groepsplannen. De positie van de leerkracht in het begeleiden van zorgleerlingen is verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Hiermee samenhangend komen de benodigde competenties, voor zowel de leerkracht als de IB’er, uitgebreid aan bod en zijn ze toegespitst op het werken met zorgleerlingen.Praktijkboek leerlingenzorg wordt ondersteund door de bijbehorende website.