Pedagogiek in meervoud

Pedagogiek in meervoud


Auteur:G J J Vao/ Biesta

  • Nederlands
  • 366 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juni 1997
  • Samenvatting

    Professionals die in opvoeding – en onderwijssituaties handelen, maken bij het oplossen van problemen gebruik van pedagogische theorieen. Maar hoe zit die pedagogische theorie er eigen lijk uit? Zij verschaft een geheel van wetmatigheden die in de vorm van technische adviezen bij kunnen dragen aan de oplossing van praktische problemen. Maar wat zij ook kan geven, is een bezinning op en verheldering van de grondvragen die elke opvoeding- en onderwijssituatie kenmerken. Vanuit een ander perspectief leren wij ons bewust worden van de samenhang tussen pedagogische processen en instituties en de maatschappelijke omstandigheden en ontwikkelingen. Wie bij de pedagogiek te rade gaat, kan een meervoudig antwoord krijgen. In dit boek wordt de lezer ingeleid in een zevental benaderingen, die ieder op eigen wijze inzicht proberen te geven in opvoeding en onderwijsprocessen. Deze zeven zijn: de geesteswetenschappelijke pedagogiek, de empirisch -analytische pedagogiek, de kritische pedagogiek, de cultuurhistorische school in de pedagogiek, de taalanalytische pedagogiek, de opvoedingswetenschappen in Frankrijk en de pragmatistische pedagogiek. Zij bepalen in meerdere of mindere mate het huidige gezicht van de Nederlandse pedagogiek en zullen, naar ‘het zich laat aanzien, ook in de nabije toekomst een belangrijke rol blijven spelen. Eik van deze benaderingen komt in een afzonderlijk hoofdstuk aan de orde. De hoofdstukken bevatten telkens de volgende onderdelen: historisch overzicht, basisbegrippen, gehanteerde methoden, Nederlandse situatie, waardering, literatuursuggesties, bibliografie. Het boek is bestemd voor studenten pedagogiek op hbo- en universitair niveau. Maar ook professionals geeft het instrumenten in handen om pedagogische theorieen te ordenen, te toetsen en kritisch te ontleden.