Ontwikkelingspedagogiek

Ontwikkelingspedagogiek


Auteur:Maryke Tieleman

  • Nederlands
  • 303 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • mei 2012
  • Samenvatting

    Ieder mens wordt opgevoed, door ouders, door leerkrachten, door andere belangrijke volwassenen, door vriendjes en hun ouders – zelfs een keuze om een kind niet op te voeden resulteert in een (soort van) opvoeding. Naast deze opvoeding spelen ook biologische, en meer specifiek neurologische, processen een rol. De opvoeding wordt gefaciliteerd of beperkt door deze biologische factoren. Omgekeerd kan een ‘rijk’ opvoedkundig milieu ook een duidelijke invloed op de biologische aanleg hebben. Tijdens het doorgaans twintig jaar durende opvoedingsproces gebeurt er dus heel veel in en om een kind. De meeste boeken over pedagogiek zijn beschouwend, filosofisch, normatief en soms prescriptief van aard.De auteurs hebben in Ontwikkelingspedagogiek een andere invalshoek willen kiezen. Zij willen de verschillende disciplines die zich bezighouden met de (neuro)psychologische ontwikkeling van het kind opvoeding en opvoedingsondersteuning samenbrengen en kritisch bespreken, steeds uitgaande van het belangrijke startpunt dat ‘het gemiddelde kind’, en ‘de gemiddelde ontwikkeling’, niet bestaan.In negen hoofdstukken komen aan de orde pedagogiek, opvoeding en opvoedingsstijlen, gezinstypen, opvoedingsdoelen en -middelen, opvoedingssituaties die meer uitdaging vergen, orthodidactiek en het classificatiesysteem. Elk hoofdstuk is voorzien van een inleiding, een samenvatting, tips om te interveniëren en eindigt met een geanonimiseerde casus als verwerkingsopdracht.