Ontwikkelend onderwijs

Auteur:C.F. van Parreren

  • Nederlands
  • 170 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • februari 1993
  • Samenvatting

    ‘Ontwikkelend onderwijs’ wil de psychische ontwikkeling van het kind, in het bijzonder ook zijn cognitieve ontwikkeling, vooruitbrengen. Dit onderwijsconcept gaat ervan uit dat de ontwikkeling van het kind tot stand moet komen doordat het kind de inhouden van de omringende cultuur in zich opneemt. In dit boek vat de auteur zijn denkbeelden omtrent deze thematiek samen.Allereerst wordt aandacht besteed aan de keuze en de opbouw van de leerinhouden en aan de ontwikkeling van zinvolle leer- en denkstrategieen bij de leerlingen.In het hoofdstuk ‘onderwijsleerprocessen’ worden vervolgens de principes van goed onderwijs geformuleerd en toegelicht. Hier gaat het dan vooral om die aspecten die in het huidige onderwijs het meest te kort komen.Een volgend hoofdstuk gaat in op de wijze waarop in ontwikkelend onderwijs met de verschillen tussen leerlingen moet worden omgegaan. De problematiek van ‘achterblijvers’ wordt vanuit de doelstelling van ontwikkelend onderwijs geanalyseerd.Een laatste hoofdstuk wijst er op dat met al het voorgaande nog niets wordt bereikt, als het onderwijs er niet in slaagt het geleerde tot persoonlijk eigendom van de leerlingen te maken. Omtrent dit integratieprobleem draagt de schrijver concrete, vernieuwende voorstellen aan.Het betoog wordt toegelicht met concrete voorbeelden van leerinhouden, leerstrategieen en werkwijzen van leraar en leerlingen. Het boek wil het denken over en de praktijk van het onderwijs aanzetten tot verandering. Sinds de eerste druk is het boek voorgeschreven en nuttig gebleken voor onderwijsgevenden, studenten aan lerarenopleidingen, onderwijsonderzoekers en beleidsmakers. Carel F. van Parreren is emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in psychologische functieleer en handelingspsychologie.