Onderwijs

Onderwijs


Auteur:Arnoud Manting

  • Nederlands
  • 162 pagina’s
  • Uitgeverij Aspekt B.V.
  • april 2010
  • Samenvatting

    Vertrouwen is de basis voor kwaliteit. De schooldirectie, het team en de medezeggenschapsraadblijken uitstekend in staat om goede onderwijsresultatenvoor hun school te waarborgen. Geef hen de ruimte en maak het bestuur en demanagers in de organisatie dienstbaar aan de school. In dit boek wordt eenonderwijsorganisatie met 39 basisscholen beschreven die er in is geslaagdom op een verantwoorde wijze een omslag te maken. De omslag van centraleaansturing naar een hoge mate van beleidsvrijheid voor de scholen. Met allebetrokkenen is onderwijskwaliteit vertaald naar een viertal meetbare criteriadie maatgevend zijn voor de kwaliteit van onderwijs van de scholen en de organisatieals geheel. De keuze om de school weer centraal te stellen heeftgrote gevolgen voor de taken en verantwoordelijkheden van een bestuur, destafafdelingen, de schooldirectie en de medezeggenschapsraad. In dit boekwordt beschreven hoe deze verandering tot stand kwam en tot welke groteaanpassingen dit in de organisatie heeft geleid. De eerste effecten tekenenzich af, de onderwijsresultaten liggen ruim boven het landelijk gemiddelde,het ziekteverzuim is laag en de arbeidsvoldoening is sterk toegenomen.De tekst van het boek wordt begeleid door commentaren en kanttekeningendie de keuzes van de organisatie in een breder en dieper perspectief plaatsen.Een boek waarin reflectie op de tekst meegegeven wordt. Een grote stimulansvoor bestuurders, onderwijsadviseurs, directieleden en leden van medezeggenschapsraden.