Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg / Deel A

Nederlands leerboek jeugdgezondheidszorg / Deel A

  • Nederlands
  • 220 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • april 2013
  • Samenvatting

    Het werkveld van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een dynamisch werkveld,daarover kan weinig misverstand bestaan. In zeven jaar tijd is er zo veelveranderd, dat het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg – in zijn inmiddelsruim 60-jarig bestaan uitgegroeid tot een standaardwerk – weer toe is aan eenherziening: de geheel herziene zevende druk die nu voor u ligt. De inhoudelijkeveranderingen zijn legio; wat is gebleven, is de vertrouwde tweedeling van hetleerboek: deel A houdt zich bezig zich met de beleidsmatige en organisatorischekant; deel B richt zich als vanouds op de inhoudelijke aspecten.Het boek opent met een verantwoording van de keuze voor het model van degezondheidsdeterminanten van Lalonde als organisatiekader voor het leerboek.Deze vier determinanten – het interne milieu van de mens, het externe milieu,de leefstijl en het zorgsysteem – worden vervolgens een voor een uitvoerigbesproken. Het tweede hoofdstuk plaatst de JGZ in een historisch perspectief,dat eens te meer duidelijk maakt hoezeer deze vorm van zorg wordt bepaalddoor de specifieke, sociaaleconomische en maatschappelijke omgeving. In hetdaarop volgende hoofdstuk worden de positie, de organisatie en de financieringvan de JGZ besproken. Vervolgens staat de uitvoering centraal, met onder meeraandacht voor het basistakenpakket, de interne samenwerkingspartners vande JGZ, de kwaliteitszorg en de implementatie van de zorg. De beide laatstehoofdstukken gaan respectievelijk in op de externe partners van de JGZ en debelangrijkste wet- en regelgeving.Het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg, deel A is niet alleen goedbruikbaar binnen de gezondheidszorg- en welzijnsopleidingen op HBO- enacademisch niveau, het vormt tevens een gedegen naslagwerk voor artsen,verpleegkundigen en de overige beroepsgroepen werkzaam binnen de JGZ.