Nag Hammadi Geschriften

Nag Hammadi Geschriften


Auteur:Jan H. Slavenburg

  • Nederlands
  • 459 pagina’s
  • AnkhHermes
  • februari 2000
  • Samenvatting

    DE NAG HAMMADI-GESCHRIFTEN IIn december 1945 ontdekte een Arabische boer bij het Egyptische plaatsje Nag Hammadi een kruik met een vijftigtal zeer oude geschriften. Toen deze na vele omzwervingen terechtkwamen in het Koptisch Museum in Kairo, waar ze nog steeds zijn, konden wetenschappers aan de gang met het ontcijferen van deze geschriften. Voor hun verbaasde ogen verschenen teksten als het Evangelie van de Waarheid, het Geheime boek van Johannes en het Gebed van de apostel Paulus. Maar ook ‘verslagen’ van gesprekken tussen Jezus en zijn leerlingen, zoals het oude Gesprek met de Verlosser en het Geheime boek van Jacobus. Van het in de kruik teruggevonden Evangelie van Thomas staat vrijwel zeker vast dat het ouder is dan de nieuwtestamentische evangelien. Het bevat uitspraken van Jezus die nog niet bekend waren en die een ander christendom laten zien dan de door de kerken overgeleverde traditie. Opvallend in deze vondst is dat niet alle geschriften christelijk zijn. Zo zijn er joodse en hermetische geschriften bij. In bijna alle teksten is sprake van ‘gnosis’, in de betekenis van ‘diepere kennis’, uitzonderlijke wijsheidsleringen uit de eerste twee eeuwen van onze jaartelling. Voor het eerst zal nu in een integrale Nederlandse vertaling van alle geschriften tegemoet worden gekomen aan de behoefte van velen om deze teksten te bestuderen, ze te gebruiken bij theologische studies, cursussen, therapieen en gespreksgroepen, meditatie enzovoort. Alle teksten (verdeeld over twee delen) zijn voorzien van duidelijke inleidingen en een verhelderend commentaar. In dit eerste deel zijn alle christelijke teksten en de openbaringen van Hermes Trismegistos opgenomen’. In deel II staan de uiterst boeiende gnostische verhandelingen. De Nag Hammadi-geschriften I en II tonen ons de vergeten wortels van onze christelijk cultuur. Na ‘Nag Hammadi dient de westerse cultuurgeschiedenis herschreven te worden. Nag-Hammadi-geschriften I en II vormen tezamen een standaardwerk waar niemand, die serieus over christendom en oude wijsheid wil spreken, meer omheen zal kunnen.