Mensen Met Een Verstandelijke Beperking

Auteur:P. Hermsen

  • Nederlands
  • 414 pagina’s
  • Tricht
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    In dit boek wordt stilgestaan bij de vele facetten die het werken met mensen met verstandelijke beperkingen kenmerken en hoe de zorg kan worden ingevuld. Naast maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en actuele achtergrondkennis inzake erfelijkheid en medische elementen wordt ruim aandacht besteed aan de bejegeningsaspecten en de dagelijkse zorgpraktijk. Dit boek is daarmee tegelijkertijd zowel een up to date naslagwerk voor de professional in de zorg als een toegankelijk leerboek voor studenten van verschillende niveaus en opleidingen die zich willen bekwamen in het op verantwoorde wijze werken met mensen met een verstandelijke beperking. In deze derde druk wordt in vier hoofdstukken informatie gegeven over visie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen, indeling en classificatie en wordt stilgestaan bij de zorgvragen. Deze zijn geordend volgens de gezondheidspatronen van Gordon, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op het maken van een ondersteuningsplan. Hoe verloopt het proces, wat heb je als begeleider nodig aan informatie en methodieken. Benodigde kennis wordt aangereikt van stoornissen en beperkingen en van de zorgvragen die er (mogelijk) uit voortkomen. In het eerste hoofdstuk wordt een beeld geschetst van mensen met een verstandelijke beperking. In hoofdstuk 2 wordt het ondersteuningsproces uitgelegd en wordt uitgebreid ingegaan op de ondersteuningsvragen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de specifieke beelden en bijkomende stoornissen en beperkingen. Een aantal veel voorkomende erfelijke aandoeningen wordt beschreven en er wordt uitvoerige informatie verstrekt over epilepsie, dementie, meervoudige beperkingen, en psychische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen, de rechten en de rechtspositie, wet en regelgeving, veranderingen in de bekostigingssystematiek, veranderingen in de organisaties van zorgaanbieders, medezeggenschap van cliA«nten, maatschappelijke ontwikkelingen, kwaliteit van zorg en leven en de rol van de overheid. In deze herziene druk veel nieuwe cijfers, classificaties, actualiteit in de besproken syndromen en het onderdeel a€?psychische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperkinga€™ is meer en beter in kaart gebracht. De wet- en regelgeving in hoofdstuk 4 is grondig herzien volgens de huidige stand van zaken. De hoofdstukken bevatten veel casuistiek en geactualiseerde opdrachten. De toegankelijkheid en de verwerking van de aangeboden leerstof worden hierdoor bevorderd. Pieter Hermsen is al bijna 30 jaar werkzaam in de zorg voor en ondersteuning van mensen met een beperking. Vanaf 2004 is hij in dienst van Stichting Kalorama in Beek Ubbergen, een instelling voor ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg. Hij maakt deel uit van de directie. Rob Keukens is als docent verbonden aan de opleiding HBOV en SPV van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Daarnaast is hij mental health consultant werkzaam voor het Global Initiative on Psychiatry in Oost Europa. Joke van der Meer, MscN, is docent aan de opleiding HBOV van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Zij heeft als aandachtsgebied de ontwikkelingen binnen het GGZ-veld en de gehandicaptenzorg en verzorgt diverse vervolgopleidingen voor het VDO in Nijmegen.