Medische Ethiek

Auteur:H. ten Have

  • Nederlands
  • 365 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • september 2003
  • Samenvatting

    Deze herziene uitgave van Medische ethiek maakt de lezer bekend met de voornaamste ethische discussies die momenteel in de gezondheidszorg gaande zijn. Aandacht wordt onder meer besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de moleculaire levenswetenschappen, zoals stamcelonderzoek, genetische testen, kloneren en embryo-onderzoek. Ook evidence-based medicine, de problematiek van het maken van een keuze in de zorg, de stelselherziening en de nieuwe problematiek met betrekking tot euthanasie en palliatieve zorg worden besproken. Nieuwe wettelijke regelingen die in de afgelopen jaren van kracht zijn geworden, zijn in de beschouwingen verwerkt.Evenals in de eerste uitgave van het leerboek staat de praktische orientatie in deze uitgave voorop. De medische ethiek is in de praktijk van de gezondheidszorg geworteld: het gaat om concrete problemen die zich in de praktische zorg voordoen. Ethiek heeft evenwel ook te maken met fundamentele vragen rondom het menselijk bestaan. Voor veel morele problemen is geen eenduidige en eenvoudige oplossing te vinden. Deze problemen dwingen zorgverleners tot nadenken over filosofische en levensbeschouwelijke kwesties. Daardoor kunnen perspectieven en standpunten helder worden.Medische ethiek is niet alleen bestemd voor studenten geneeskunde, maar is ook goed bruikbaar voor specialisten (in opleiding), huisartsen en beroepsbeoefenaren in de zorg en in opleidingen in de periferie van de geneeskunde.