Loonheffingen

Loonheffingen


Auteur:D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • maart 2014
  • Samenvatting

    Dit boek gaat over de heffingen over het loon. Dat zijn de loonbelasting,de premieheffing voor de volksverzekeringen, de premieheffingvoor de werknemersverzekeringen en de heffing van deinkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringen. Dezeheffingen raken niet alleen het loon van de privaatrechtelijke werknemer,maar ook het salaris van de ambtenaar, de gage van deartiest, de uitkering van de arbeidsongeschikte of ontslagen werknemer,de bijstanduitkering en de AOW-uitkering, alsmede pensioenuitkeringen.Hun werkgever, uitkeringsinstantie, pensioenfonds oflevensverzekeraar, die het loon, het salaris, de gage of de uitkeringverstrekt, moet deze heffingen inhouden en vervolgens afdragenaan de Belastingdienst, dan wel de desbetreffende premies betalen.Soms moeten ze de loonbelasting niet inhouden op het loon, maarvoor eigen rekening nemen. Bij het inhouden van de loonheffingenhebben ze rekening te houden met vele wettelijke aftrekposten envrijstellingen, zoals voor pensioenpremies en kostenvergoedingen,alsmede met voorschriften voor het waarderen van loon in natura,zoals de auto van de zaak, en met de kortingen op de loonbelastingwaarop de werknemer recht heeft. Werkgevers worden niet alleenmaar getroffen door al deze administratieve voorschriften en financielelasten; er bestaat namelijk voor hen een subsidieregeling inde vorm van zogeheten afdrachtverminderingen.Dit studieboek gaat in op deze onderwerpen van loonbelasting,premieheffingen en bijdrageheffing.De facultatieve werkkostenregeling wordtin een apart hoofdstuk besproken. Mr.dr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo is raadsheer in het Gerechtshof Leeuwarden. Haar bijdrage aandit boek is op persoonlijke titel geschreven.Mr. W. Koelewijn is werkzaam bij de Belastingdienst in Utrecht. Zijnbijdrage aan dit boek is op persoonlijke titel geschreven.Th.J.M. van Schendel is werkzaam op het terrein van de fiscale ende sociale loonheffingen en is lid van de specialistengroep HumanCapital van Ernst &Young Belastingadviseurs te Maastricht enEindhoven. Mr. H.C.Verploegh is werkzaam bij de Belastingdienst in Rotterdam.Zijn bijdrage aan dit boek is op persoonlijke titel geschreven.