Levensverzekeringswiskunde en pensioencalculatie

Levensverzekeringswiskunde en pensioencalculatie


Auteur:P.G. van As

  • Nederlands
  • Academic Service
  • mei 2012
  • Samenvatting

    De begrippen ‘levensverzekering’ en ‘pensioen’staan volop in de belangstelling. Belangrijkeoorzaken hiervan zijn de toenemendeflexibilisering van de arbeidsmarkt, eensteeds kritischer houding tegenover bank- enverzekeringsproducten en de ontwikkelingenop de financiele markten. Actuele vragendaarbij zijn onder andere:* Hoeveel kapitaal moet ik opbouwen voor eengoed pensioeninkomen?* Welke afkoopwaarde heeft mijnkapitaalverzekering bij leven op dit moment?* Hoe groot is het verschil in dedoor verzekeraars aan te houdenbalansvoorziening voor een weduwerespectievelijkeen weduwnaarspensioen?* Hoeveel kost het vrijmaken van eenhypotheek met een daaraan gekoppeldelevensverzekering?* Wat is het effect van de toenemendelevensverwachting op de kosten van depensioenen?* Wat is het verschil tussen een defindedcontribution en een defined benefit regeling?Deze en andere vragen kunnen wordenbeantwoord met behulp van delevensverzekeringswiskunde, ook welactuariele wiskunde genaamd.Deze geheel herziene en geactualiseerdederde druk van Levensverzekeringswiskundeen pensioencalculaties maakt de lezerbekend met de meest voorkomende typenlevensverzekeringen. Via de berekening vande koopsom voor dergelijke verzekeringenwordt overgegaan op de netto en later ookde bruto premies. Ook de hoogte van zowelnetto als bruto (balans)voorziening komt aande orde. Voorts wordt aandacht besteed aanspaar- en risicopremies. Tot slot komen diversepensioenbegrippen aan bod, zoals de opbouwvan pensioenrecht (ook pensioenaanspraak)en de financiering van collectieve pensioenen.Ook wordt aandacht besteed aan individuelepensioenen (o.a. de DGA en de ZZP’er).Er is ook aandacht voor de manier waaropExcel kan worden ingeschakeld voor hetrekenen met elke gewenste overlevingstafel bijbovendien een variabele rentevoet. Dit geeftinzicht in de effecten van een veranderenderekenrente op levensverzekeringen enpensioenen.Het boek is geschikt als studieboek voorfinanciele en fiscale opleidingen op universitairen hbo-niveau en dekt de eindtermen van hetonderdeel Levensverzekeringswiskunde in deaccountantsopleiding (opgesteld door de CEA)en van het vak Levensverzekeringswiskunde(minor Accountancy) van de opleiding SPDBedrijfsadministratie. Daarnaast is het eenbron van informatie voor financiele planners enbetrokkenen uit de verzekeringsbranche.