Leerlingenzorg in de basisschool

Leerlingenzorg in de basisschool


Auteur:W. Van Den Berg

  • Nederlands
  • 138 pagina’s
  • Esstede B.V.
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    Het boek Leerlingenzorg in het basisonderwijs is bedoeld voor de gevorderde PABO-student. Maar tevens is het zeer geschikt voor teams die de kwaliteit van de leerlingenzorg willen verbeteren.In de boeken Leraar worden: een competentiegerichte aanpak en Leraar worden 2: op weg naar een startbekwaamheid zijn al onderwerpen aan de orde gesteld die van belang zijn voor de kwaliteit van de leerlingenzorg op een basisschool. In het eerste boek bijvoorbeeld de hoofdstukken over Kijken naar kinderen en het hoofdstuk Managen van onderwijs en in het tweede boek hoofdstukken als Zicht krijgen op leerprocessen en Werken volgens leerlijnen. Dit boek Leerlingenzorg in de Basisschool sluit op tal van manieren aan op wat in de voorafgaande boeken besproken en verwerkt werd.Er zijn ook verschillen en dat komt omdat er met betrekking tot dit boek gekozen is voor een bepaalde visie op leerlingenzorg. Een actuele en toekomstgerichte visie. Deze visie kunnen we kortweg aanduiden als handelingsgerichte leerlingenzorg. Deze visie zet zich enigszins af tegen leerlingenzorg als reparatie van ‘tekorten’ bij de leerlingen en wil meer uitgaan van kansen van leerlingen en in de begeleiding minder nadruk leggen op ‘defecten’ en meer op ontwikkelingsmogelijkheden. Deze overtuiging, houding en manier van denken blijkt uit de eerste zes hoofdstukken van dit boek. De visie is concreet uitgeschreven. Studenten en leerkrachten krijgen dus alle kans om hun eigen visie op leerlingenzorg aan de hand van dit boek te ontwikkelen. Het zevende hoofdstuk heeft een wat algemener karakter en plaatst leerlingenzorg in het kader van adaptief onderwijs.In dit boek is ook een belangrijke aanname dat de leerlingenzorg vanaf de vroegschoolse periode tot en met het voortgezet onderwijs een afgestemd geheel moet zijn. De volgende niveaus in het basisonderwijs worden aangegeven:- Groepsniveau- Schoolniveau- Bovenschools niveau (regio)Deze niveaus worden respectievelijk in de hoofdstukken 2, 3 en 4 uitgewerkt. Met betrekking tot leerlingen met bepaalde problemen in hun ontwikkeling zijn doordachte overgangssituaties en overdrachtssituaties erg belangrijk. In hoofdstuk 5 komt de kwaliteit en de kwaliteitsverbetering daarvan aan de orde. Een zorgroute is niet altijd een route waarin alleen ouders en school betrokken zijn bij de ontwikkelingsproblemen en –mogelijkheden van leerlingen. Medewerking van externe deskundigen is in een aantal situaties nodig om voldoende vorderingen te maken. Juist dan is optimale afstemming van wat er gedaan moet worden tussen leerlingen – ouders- medewerkers van de school en externe deskundigen van groot belang. Over de verdere gang van zaken is vervolgens steeds alerte en constructieve communicatie nodig. Bij alle aandacht voor de zorgroute en de afstemming tussen leerlingen, ouders, leraren, interne begeleiders en externe hulpverleners wordt in het slothoofdstuk benadrukt dat het fundament van de leerlingenzorg oftewel de kwaliteit van goed basisonderwijs vooral ook het afstemmen is van het onderwijs op verschillen tussen de leerlingen in de klas. En dat houdt in dat van groepsleraren veel verwacht wordt.In de teksten van de hoofdstukken 1 tot en met 6 zijn enkele tientallen opdrachten opgenomen die vooral gericht zijn op het verwerven van inzicht in handelingsgerichte leerlingenzorg. Juist zoals in de boeken Leraar worden 1 en 2 kunnen de opdrachten eerst individueel verwerkt worden, vervolgens uitwisseling van ieders bevindingen in duo’s of kleine groepjes en tenslotte ontstaan discussiethema’s die in de min of meer vaste groep aan de orde (kunnen) komen. Wilma van den Berg is de auteur van deze opdrachten.Het Overzicht van competenties, waarmee dit boek besluit, geeft aan waarop dit boek mikt. Allereerst is een overzicht opgenomen van competenties dat gebaseerd is op de zogenaamde SBL-competenties: een Lerarenopleiding (HAN) heeft deze voor de PABO uitgewerkt in 3 niveaus en het derde niveau van deze bewerking is opgenomen. Daarna volgt er een overzicht van competenties die uitdrukkelijk geformuleerd zijn vanuit het perspectief van handelingsgerichte leerlingenzorg.