Kinderrevalidatie

Auteur:M.J. Meihuizen-de Regt

  • Nederlands
  • 559 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • maart 2003
  • Samenvatting

    Kinderrevalidatie omvat het onderzoeken en behandelen van motorische, cognitieve, communicatieve en sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren met een lichamelijke handicap. Het vakgebied is volop in beweging, zichtbaar in een aantal accentverschuivingen. Zo is het algemene doel niet langer Okunnen functioneren in de maatschappijO, maar Oactief eraan deelnemenO. De nadruk ligt niet langer op Obeperkingen en handicapsO, maar op Oactiviteiten en participatieO. Verder zijn in het revalidatieproces de posities van de ouders en de gehandicapte zelf verbeterd, en hebben zij meer invloed op de besluitvorming. Ook op het medische vlak zijn er ontwikkelingen gaande, zowel waar het gaat om de diagnostiek als om doelgerichte interventies.In deze derde, geheel herziene druk van Kinderrevalidatie komen al deze ontwikkelingen ruimschoots aan bod. De lezer krijgt een professionele kijk op het vakgebied aangeboden. Evenals in de vorige drukken is er opnieuw gekozen voor een tweedeling. Het eerste, algemene gedeelte geeft een beeld van de uitgangspunten in de kinderrevalidatie. Het is gewijd aan de verschillende domeinen die bij de ontwikkeling van het kind zijn te onderscheiden. Elk domein wordt beschreven uit het oogpunt van het normale ontwikkelingsverloop, de diagnostiek en de mogelijkheden voor behandeling en begeleiding van kind en ouders. Het tweede, diagnosegerichte deel gaat in op de meest voorkomende ziektebeelden die aanleiding geven tot problemen in het functioneren. Per ziektebeeld wordt informatie gegeven over de epidemiologie, de etiologie, de kenmerken en het natuurlijk beloop. Aansluitend beschrijft het boek de gevolgen voor de ontwikkeling en het praktisch functioneren op korte en langere termijn. Ten slotte komen de mogelijkheden voor onderzoek en interventie aan de orde. Het is hiermee een standaard- en naslagwerk voor velerlei doelgroepen.3e druk