Inleiding Bouwmanagement EBOOK

Inleiding Bouwmanagement


Redactie:J.W.F. Wamelink

  • Nederlands
  • 422 pagina’s
  • VSSD
  • oktober 2009
  • Adobe pdf met kopieerbeveiliging (DRM)
  • Samenvatting

    Inleiding BouwmanagementDe ontwikkeling en realisatie van de gebouwde omgeving spreektmensen aan, inspireert en fascineert hen. Van jong tot oud. Ofhet nu het bouwen van een woning of de bouw van een groot enimposant gebouw betreft. Soms is het unieke en verrassende vaneen nieuw ontwerp datgene wat mensen aanspreekt. Anderen zijngeboeid door de geweldige organisatie die nodig is om tot hetfysieke eindresultaat te komen.Bouwmanagement is het vakgebied dat zich bezighoudtmet de mogelijkheden van de sturing van ontwerp- enrealisatieprocessen. Bouwmanagement betreft de ontwikkelingen toepassing van management¬theorieen, -modellen, -methoden en -instrumenten binnen het bouwproces. Het iseen relatief jong vakgebied, hoewel sturing van ontwerp- enrealisatieprocessen natuurlijk altijd heeft plaatsgevonden. Het opeen wetenschappelijke wijze bestuderen van sturingsprocessen isin de loop van de 20ste en in het begin van de 21ste eeuw steedscentraler komen te staan. Dat geldt overigens niet alleen voor desturing van het bouwproces in het bijzonder, maar ook voor desturing van processen in het algemeen.Wat moet men doen om het bouwproces te kunnen sturen? Welkebasiskennis heeft men nodig? Het antwoord op deze vragen is tevinden in de hoofdstukken van dit boek.Inhoud: 1. Het bouwproces 2. Bouwmanagement 3. Case1 Bouwhuis 4. De aanbesteding 5. Projectorganisatie ensamenwerking 6. Case 2 Aan de beek 7. Informatie 8.Vergunningen 9 Case 3 Nederlands Forensisch Instituut 10.Kwaliteit 11. Tijd 12. Case 4 Puntegale 13. Kostenbeheersingbouw en exploitatie 14. Projectscope, locatiekeuze enhaalbaarheid 15. Risicos in de bouw Begrippen en defi nities TrefwoordenregisterUitgegeven door de VSSDURL over dit boek: http://www.vssd.nl/hlf/b014.htm