Industriele productie

Industriele productie


Auteur:H.J.J. Kals

  • Nederlands
  • 512 pagina’s
  • Academic Service
  • april 2012
  • Samenvatting

    Als gevolg van handel en concurrentie op wereldschaalis het belang van de productietechnieksterk toegenomen. Dat geldt niet alleen voor debewerkingsprocessen (de eigenlijke vervaardigingskunde),maar ook voor de technische bedrijfsvoeringmet onderwerpen als productie voorbereiding,productiebesturing en kostprijsbeheersing,en de organisatie van het productiebedrijfals geheel. Dit studieboek geeft hiervaneen overzicht, met als uitgangspunt de industrieletoepassing.Het boek is gericht op het voortbrengen vandiscrete producten. Zo komen de meeste bewerkingsprocessenaan de orde, zoals het oervormen(bv. gieten, sinteren en materiaal aangroeitechnieken)en omvormen, en de verspanendeen niet-verspanende bewerkingen, waaronderook niet-conventionele technieken (zoals elektrochemische,laser- en waterstraalbewerkingen).Ook onderwerpen als scheiden, verbinden, warmtebehandelingenen oppervlakte behandelingen,assemblage, kwaliteitszorg en milieu effectenzijn opgenomen.Het boek bevat een inleidend hoofdstuk overmaterialen en bij de bewerkingen wordt hetmateriaalgedrag besproken. Er wordt ruimaandacht besteed aan de grote invloed die hetproduct ontwerp heeft op de uiteindelijke kostprijsen aan de keuzeproblematiek in productieomgevingen.Deze onderwerpen komen in hetbijzonder aan de orde in een afsluitend hoofdstukover product- en productieontwikkeling.Industriele productie is ontwikkeld als studieboekvoor de studierichtingen werktuigbouwkunde,vliegtuigbouwkunde, industrieel ontwerpen,bedrijfskunde en verwante studie richtingen in hetwetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.Uit een recensie:” Het boek Industriele productie heeft een zorgvuldiggeformuleerde en duidelijke opbouw metuit stekende dosering van informatie op de juisteplaats.”” IP is voor WO en HBO een uitstekend studieboeken een zeer degelijke introductie in industrieleproductie.”