Het boek van Mirdad

Auteur:Mikhail Naimy

  • Nederlands
  • 295 pagina’s
  • Rozekruis-Pers
  • december 1993
  • Samenvatting

    «Men steekt geen lamp aan om haar onder een korenmaat te zetten, maar men zet haar op de kandelaar, zodat zij licht uitstraalt voor allen die in huis zijn» (Matt heus 5:15).Een begenadigd mens als Mikhail Naimy, de auteur van Het Boek van Mirdad, heeft zich, te oordelen naar de inhoud van zijn werk, dit woord van Christus, op de berg tot zijn discipelen gesproken, ter harte genomen en in dit boek de volle rijkdoin van hetgeen het leven hem aan verlicht inzicht heeft geschonken aan de mensheid ter beschikking gesteld.In onze tijd van duisternis en verwording, van verblinde haat en dreigende zelfvernietiging, houdt Het Boek van Mirdad de fakkel van het Universele Licht aan de zoekende mensheid voor, in klare, dichterlijke taal, in schone, veelzijdige beeldenrijkdom, doorstraald van de milde, allesomvattende liefde, die de oerbron bewijst van waaruit de auteur zijn getuigenis spreekt.Als steeds wanneer de Universele Leer wordt verkondigd, als steeds wanneer de aloude weg ter verlossing wordt gewezen, is de eis die gesteld wordt volstrekt: het is de signatuur van de levende waarheid. Daarom richt de auteur zich nadrukkelijk tot hen «die naar de overwinning hunkeren», tot hen die innerlijk gedreven worden het verlossende licht te zoeken, omdat zij, hoe vaag en onbestemd wellicht ook, toch in’hun diepste wezen weten dat.dit licht in het hier en het nu te vinden is, dat verlossing hier en nu mogelijk is. Voor dezulken is Het Boek van Mirdad bestemd. En, voegt de auteur eraan toe: «dat alle anderen er verre van blijven!»De Gnostieke Broederschap van de Westerse Mysterieschool, die optreedt onder de naam Lectorium Rosicrucianum, heeft, evenals Mirdad, haar ark gebouwd en toegerust en ook haar thuisreis is aangevangen. Haar uitgeverij, de Rozekruis Pers, brengt hierbij met vreugde en dankbaarheid Het Boek van Mirdad onder het bereik van het Nederlandse taalgebied. Zij die oren hebben die kunnen horen, zullen door dit werk gesterkt worden in het weten dat de Weg, de Waarheid en het Leven openstaan voor allen die bereid zijn de prijs ervo ‘ or te betalen: «Wie zijn leven zal willen verliezen om mijnentwil, die zal het vinden».