Europese basisverdragen

Europese basisverdragen

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • december 2012
  • Samenvatting

    De achtste druk van dit boek bevat de tekst van de Europese basisbedragen zoals deze luiden na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009. De nadien aangebrachte rectificaties in de Nederlandse taalversie zijn in deze druk meegenomen.Opgenomen zijn het (vernieuwde) Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU), het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (Hv) met de Toelichting daarop, en de zelfstandige bepalingen van het Verdrag van Lissabon.Van de Protocollen is de tekst opgenomen indien het Protocol nieuw door het Verdrag van Lissabon is ingevoerd. Uit de Verklaringen is een selectie gemaakt. Het Euratom-Verdrag is niet opgenomen. Een concordantietabel met de artikelnummering van het EG- en EU-Verdrag van voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon houdt de oudere rechtspraak, wetgeving en literatuur toegankelijk.Deze achtste druk bevat tevens kernachtige trefwoorden bij alle verdragsartikelen, alsmede een trefwoordenregister.