Een Wereld Apart

Auteur:J. Van Nederpelt

  • Nederlands
  • 270 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • juli 2004
  • Samenvatting

    Dit boek geeft een actueel beeld van de situatie van armoede en onderontwikkeling in de Derde Wereld. Het beschrijft de grote lijnen van het mondiale armoedevraagstuk zonder de concrete leefsituatie van de bevolking van de Derde Wereld uit het oog te verliezen.’Een wereld apart’ laat zien hoezeer de Derde Wereld in beweging is. Vroeger lagen de ontwikkelingslanden min of meer rond de evenaar. Sinds het uiteenvallen van het Oostblok zijn er in Zuidoost-Europa en Centraal Azie nieuwe ontwikkelingslanden bijgekomen. Positieve verschuivingen doen zich ook voor: Traditionele ontwikkelingslanden in Azie en Latijns Amerika zijn met succes de strijd aangegaan tegen de armoede. Het meest opzienbarend is wel het ontwaken van China. Door dit alles heeft het zwaartepunt van de Derde Wereld zich verplaatst van Azie naar Afrika. Voor de armste, minst ontwikkelde, landen ligt een uitweg niet direct in het verschiet. De huidige golf van mondialisering brengt niet alleen integratie maar ook uitsluiting van landen teweeg. Geld, kapitaal en handelsstromen bewegen zich tussen rijke landen en laten deze ontwikkelingslanden links liggen. Zo blijft de mondiale kloof tussen arm en rijk bestaan.Net als klimaatverandering, gewapende conflicten en internationaal terrorisme is onderontwikkeling een van de grote kwesties van onze tijd. Daarom heeft dit onderwerp terecht een vaste plaats gekregen in diverse studies binnen het hoger onderwijs. Door zijn brede benadering zal dit boek veel docenten en studenten aanspreken. Jacques van Nederpelt is landbouwkundige (tropische landbouw) en tevens sociaal geograaf van ontwikkelingslanden. Hij is zelfstandig publicist en bovendien werkzaam aan de Hogeschool van Utrecht als projectleider Duurzaam HBO. Een aantal jaren werkte hij als ontwikkelingswerker, onderzoeker en docent in enkele Afrikaanse landen en daarna aan de universiteit (Amsterdam en Utrecht) en de Hogeschool van Utrecht. Al eerder verscheen van deze auteur Ontwikkelingslanden en een verdeelde Wereld (1993).