Dictionnaire de termes juridiques en quatre langues = Viertalig juridisch woordenboek = Legal dictionary in four languages = Rechtsworterbuch in vier Sprachten / Nederlands/Duits/Engels/Frans

Auteur:E. le Docte

  • Nederlands
  • 860 pagina’s
  • Maklu
  • 1
  • oktober 1995
  • Samenvatting

    keuze van het Frans als basistaal voor dit woordenboek werd niet in een sentimentele bui door onze verre Franse afstamming ingegeven, maar berust op een logische redenering. Reeds in de eerste eeuwen van onze christelijke tijdrekening was Frankrijk het kruispunt waar het recht van het oude Gallie, het Romeinse en het Germaanse recht elkaar ontmoetten. Onder de Germanen waren het meer bepaald de Franken die het land hun wetten en instellingen schonken, zoals bijvoorbeeld de Salische wet en de gezworenen van de assisenhoven.Aldus werd de Franse taal verrijkt met een enorme schat van rechtstermen. Die uitzonderlijke rijkdom is de reden waarom zij de voorkeur geniet als basistaal voor dit juridisch woordenboek. In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de andere gebieden van West – en Centraal – Europa die eertijds tot het Karolingische rijk behoorden, verschilde zowel het wettenrecht als het gewoonterecht van streek tot streek als gevolg van het regionale en decentraliserende karakter van de middeleeuwse staatsstructuren en de politieke, sociale en economische toestand in dat mozaiek van dwergstaten. In de moderne tijden werd het recht in nagenoeg alle staten van West – en Centraal – Europa gecodificeerd, zodat de verscheidenheid van de eeuwenoude instellingen nog meer tot uiting kwam, wat geenszins de internationale privaat – en publiekrechtelijke betrekkingen vergemakkelijkte. Dit heeft geleid tot de studie van de vergelijkende rechtswetenschap. Van de juridische terminologie in de verschillende talen was er dan ook een nauwkeurige vertaling nodig. Dat is onze voortdurende zorg geweest tijdens de vele jaren waarin wij hebben getracht die termen te vertalen of er een gelijkwaardige uitdrukking voor te vinden die de oorspronkelijke zo juist mogelijk weergeeft. De moeilijkheden die met die taak gepaard gaan, zijn nog groter bij de vertaling van een term als “Rechtbank van Eerste Aanleg – Tribunal de premiere Instance ” in het Engels en in het Duits. De ” Tribunaux de grande Instance” in Frankrijk, de “High Court of Justice” in het Verenigd Koninkrijk en de “Amtsgerichte” en “Landgerichte” in de Bondsrepubliek Duitsland zijn immers slechts gelijkaardige en geen identieke instellingen. Naar onze mening is de aangewezen vertaling een term als “Court of First Instance” en “erstinstanzliches Gericht”, gecursiveerd, om de aandacht erop te vestigen dat het slechts gaat om een letterlijke vertaling bij gebrek aan beter. Bovendien hebben wij het raadzaam geoordeeld er de in het buitenland gangbare term bij te voegen, soms voorafgegaan door het gelijkheidsteken.