Dementie

Dementie


Auteur:Brigitte Schoenmakers

  • Nederlands
  • 76 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • maart 2011
  • Samenvatting

    Zorgverstrekkers worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met de zorg voor een persoon met de- mentie. Deze chronische ziekte met onvoorspelbaar en onomkeerbaar verloop heeft een belangrijke impact op de patient en zijn omgeving. Het progressief cogni- tief verval en de vaak moeilijk te controleren gedrags- problemen, maken van de patient met dementie een bijzonder kwetsbare figuur. Bovendien worden de rol- patronen in de directe omgeving gaandeweg herschikt en treedt de zorg voor de patient op de voorgrond. De mantelzorger is in dit zorgproces een essenti- ele maar zwaarbelaste en vaak ook zorgbehoevende schakel.De zorgverstrekker staat in dit verhaal voor een com- plexe problematiek. Een goede terreinkennis gecom- bineerd met een gedegen samenwerking zijn dan ook de absolute voorwaarden voor een geslaagde zorg. Ondanks gevorderd onderzoek in het dementiedo- mein, ontbreekt het de zorgverstrekkers aan bruikbare richtlijnen en consensus. Bovendien is het zorgland- schap even uitgebreid als versnipperd, wat de zoek- tocht naar geschikte ondersteuning verder bemoeilijkt. Dit zakboekje wil een wegwijzer zijn in de dagelijkse professionele zorg voor patienten met dementie en hun familie en mantelzorgers. Vertrekkende van de initiele ziektediagnostiek tot de fase van het levenseinde geeft dit boekje een helder, wetenschappelijk overzicht van de zorg voor een patient met dementie. Zowel de huisarts als de andere hulpverleners uit de eerste lijn zullen in dit zakboekje concrete antwoorden vinden op vragen uit dit ziektedomein.Reeks: ACHGBIRGITTE SCHOENMAKERS is huisarts in een grote groepspraktijk in Leuven. Als docent is ze verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de K.U.Leuven. Sinds 2000 spitst haar onderzoeksdomein zich toe op het ondersteunen van de zorg voor dementerenden en hun mantelzorgers. Speciale aandacht gaat daarbij naar het optimaliseren van de thuiszorg door de mantelzorgers te beschouwen als zorgpartners en hen nauw te betrekken bij de zorgorganisatie.JAN DE LEPELEIRE is arts en doctoreerde in de medische wetenschappen aan de K.U.Leuven. Hij werkt als huisarts en is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Geneeskunde van de K.U.Leuven. Hij is voorzitter vande werkgroep coordinerende en raadgevende artsen binnen de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie.