De winst van zorgvernieuwing

De winst van zorgvernieuwing


Auteur:K. Putters

  • Nederlands
  • 100 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • december 2009
  • Samenvatting

    Stelselwijzigingen als de invoering van de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vergen veel van zorginstellingen, zorgverzekeraars en lokale overheden als het gaat om innovatie en patientgerichtheid. Tegenstrijdige prikkels van markt en overheid leiden vaak tot terughoudendheid bij instellingen en professionals om te innoveren, met alle gevolgen van dien. Er is weliswaar meer ruimte gekomen voor ondernemerschap, maar tegelijkertijd hanteert de overheid vaak straffe budgetbeheersing of straft de marktmeester samenwerking af. De voordelen – een efficientere manier van werken, lagere zorgkosten – komen mede daardoor niet altijd ten goede aan de instellingen en professionals die wel innoveren. Om het tij te keren zal allereerst de politiek (veel) duidelijker moeten maken in welke zorgsectoren de markt ruim baan krijgt en in welke niet. Voorts is het van belang sneller te werken aan een betere, onafhankelijke informatievoorziening voor de patient: keuze-informatie en keuzemogelijkheden zijn onontbeerlijk voor vraagsturing en dus voor het aanjagen van innovaties. Tenslotte is het belangrijk dat de zorgsectoren zelf de meerwaarde van hun pioniers beter presenteren; de goede praktijken moeten zichtbaar worden gemaakt. De Winst van zorg vernieuwing biedt daartoe oplossingsrichtingen en voegt bovendien twee nieuwe kernbegrippen toe aan het zorgarsenaal: vertrouwen en durf!