De psychiatrie in het Nederlandse recht

De psychiatrie in het Nederlandse recht

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • augustus 2012
  • Samenvatting

    Op het grensvlak van psychiatrie en recht wordt vaak een beroep gedaan op de deskundigheid van psychiater en psycholoog. Hoewel de bijdrage van deze gedragskundigen aan het strafproces het meest bekend is, beperkt hun rol zich zeker niet tot de strafrechtstoepassing.Ook in het bestuursrecht, het burgerlijk recht en het jeugdrecht wordt gebruikgemaakt van de specifieke expertise van deze gedragskundigen. De vragen die ter beoordeling aan deze deskundigen worden voorgelegd betreffen bijvoorbeeld de toerekeningsvatbaarheid en de vraag naar terbeschikkingstelling, de onvrijwillige opname in een psychiatrisch ziekenhuis en de wilsonbekwaamheid. Daarnaast zijn psychiater en psycholoog, veelal in multidisciplinair verband, betrokken bij de behandeling van psychisch gestoorde delinquenten in penitentiaire inrichtingen, van terbeschikkinggestelden, van jeugdige delinquenten en patienten die op grond van een juridische titel ambulant of klinisch behandeld worden.De eisen die gesteld worden aan gedragskundigen die werkzaam zijn in deze gebieden, vergen zowel kennis en ervaring op het gebied van wet- en regelgeving als van de specifieke kenmerken van de betreffende populatie patienten en de omgeving waarin zij verblijven.Voor juristen, die in hun werk te maken hebben met mensen met een psychische stoornis, is op zijn minst basale kennis van de mogelijkheden en beperkingen van de forensische gedragskunde onontbeerlijk. In dit boek worden al deze aspecten besproken en zoveel mogelijk zowel vanuit een juridische als een gedragskundige invalshoek belicht.Daarmee is dit boek aangewezen voor de opleiding van gedragskundigen en juristen en tevens is het te beschouwen als een handboek voor de praktijk van de forensische psychiatrie en psychologie.