De prudente tandarts

De prudente tandarts


Auteur:M.H.R. Nuy

  • Nederlands
  • 256 pagina’s
  • SWP
  • januari 2002
  • Samenvatting

    Dit leerboek over tandheelkundige ethiek is het eerste in zijn soort.Het is geschreven aan de hand van hoe in het huidige curriculum vande opleiding tandheelkunde in Nijmegen aspecten van ethiek aan deorde komen.Zorgbieden staat ten dienste aan mensen. Dit betekent dat dewetenschappelijke deskundigheid en vaardigheden het nooit kunnenstellen zonder respect, vertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel eninlevingsvermogen. Wanneer daar geen aandacht voor is, versmaltdat het handelen tot een technisch en routinematig handelen.Die aandacht is in de zorg een permanente noodzaak.Een tandarts is en wordt geen ethicus. Het is daarom deverantwoordelijkheid van het onderwijs te voorzien in goedebasiskennis van het vak ethiek.Concrete morele vraagstukken vereisen een methodischeuiteenzetting over hoe men in de praktijk, vaak als solist, dezemorele problemen tijdig kan onderkennen en analyseren en hoe menop basis van argumenten een verantwoorde beslissing kan nemen.Dat is in het belang van de patient, maar niet minder in hetbelang van de tandarts.De prudente tandarts is de practicus die bekwaam en met zorg enwijsheid zijn of haar praktijk voert.