De basisschool

De basisschool


Auteur:Jos Ahlers

  • Nederlands
  • 200 pagina’s
  • Tricht
  • juli 2011
  • Samenvatting

    Met extra aandacht voor ‘passend onderwijs’! Uit de inhoud:Hoofdstuk 1 Inleiding: Onderzoek onder ouders, Vrijheid van onderwijs, Participatie van ouders en instellingen, Investeren in onderwijs, De praktijkHoofdstuk 2 Ontwikkeling: Drie kernfuncties, Doelstellingen en uitdagingen,Vrijheid van onderwijs, Zelf een school stichten, Leerplicht, Verzuim, Thuisonderwijs, Financiering, Lumpsum, Sterke autonomie, Maatschappelijke opdrachtHoofdstuk 3 Vrijheid: De wet, Kerndoelen, Examen basisonderwijs, Leerstandaarden, Positie ouders, School in eigen wijk, Ouderbijdrage, Sponsoring, LeermiddelenHoofdstuk 4 Kwaliteit: Inspectie, Peilingen, Prestaties, Leraren, Toetsdruk, Eindtoets basisonderwijs, Kleine scholen, Zwak of zeer zwak, Onderwijstijd, Leergebieden, Schakelklassen, Traditionele vernieuwingsscholen, Brede scholen, Leonardo-scholen, AanvalsplanHoofdstuk 5 De vakken: Vaardigheden, Canon van Nederland, Schooladvies, Schoolzwemmen en schoolGruiten, Referentiekader taal en rekenen, Lezen Hoofdstuk 6 Organisatie: Bewaking van de kwaliteit, Schoolplan, Schoolgids, Klachtenregeling, Gedetailleerde wet, Futiele klachten, Schoolverzuim, Leerlingvolgsysteem, De ‘grote school’, Kleinere klassen, Kleine scholen, Onderwijsassistenten, Regelmatig toetsen, Niveauverschillen, Kleutergroepen, Schooltijden, Overblijven, Groep 8, Voortgezet onderwijsHoofstuk 7 Verschillen: De gewichtenregeling, CNV-Onderwijs, Rol van de school, Allochtonen, Schakelklassen, Voor- en vroegschoolse educatie, Culturele en religieuze verschillen, Kleuters weer vak apart? Tweedeling in de maatschappij, De school om de hoek, Ons-soort-ouders-scholen, Het niveau van het onderwijs, Jongens als probleem, Hoe feminiem zijn de scholen?Hoofdstuk 8 Samen naar school, maar soms ook niet: Vaker samen naar school, Samenwerking tussen bao en sbao, Continue zorg, Samenwerking tussen bao en REC, Problemen bij de indicering of plaatsing, Een integrale dagnostiek, Met een rugzak de gewone school in, Passend onderwijs, Zorg- men adviesteam, Visies op zorg,Hoofdstuk 9 Verschillende visies op basisonderwijs: Opbrengstgericht onderwijs, Effectieve scholen, De visie van de Anjelier, De visie van de Bolkebeer, De visie van de Chrysant, De visie van de Duiventil, De visie van de EgelantierHoofdstuk 10 Vijf boeiende buitenbeentjes: Freinetschool, Vrije school, Daltonschool, Montessorischool, Jenaplanschool, De buitenbeentjes toen en nuHoofdstuk 11 De onderwijsvernieuwers van nu: Ontwikkelend onderwijs, Basisontwikkeling, Adaptief onderwijs, Ervaringsgericht onderwijs, Programmagericht onderwijs, Natuurlijk leren,Hoofdstuk 12 Beroepseisen en opleidingen: Bekwaamheidseisen, Een werkconcept, Het gebruik van de bekwaamheidseisen, De opleiding van leraren, Nieuwe ontwikkelingen