Compendium van het Nederlands vermogensrecht

Compendium van het Nederlands vermogensrecht


Auteur:Jac. Hijma

  • Nederlands
  • 512 pagina’s
  • Kluwer
  • augustus 2011
  • Samenvatting

    Het Compendium beoogt overzicht en houvast te bieden bij de bestudering van het Nederlandse vermogensrecht, zowel ten behoeve van de – beginnende of gevorderde – rechtenstudent als ten behoeve van de praktijkjurist. Er is naar gestreefd de rechtsregels zo systematisch en schematisch mogelijk weer te geven. In de kleine letter worden, veelal met verwijzing naar belangrijke arresten van de Hoge Raad, illustraties en verdiepingen van de behandelde stof gegeven.Het boek kent drie hoofdonderdelen: Algemeen Deel, Goederenrecht en Verbintenissenrecht. De bespreking van het verbintenissenrecht omvat een aantal hoofdstukken met betrekking tot de bijzondere overeenkomsten.Met deze elfde druk is het Compendium weer geheel up-to-date. Het boek werd op een flink aantal punten bijgewerkt en aangevuld. Tot de in het bijzonder bewerkte onderwerpen behoren de internationalisering van het vermogensrecht, bodeschap, onbevoegde vertegenwoordiging, verjaring, beschikkingsbevoegdheid c.a., het goederenrechtelijke regime bij cultuurgoederen, de klachtplicht van een teleurgestelde schuldeiser, affectieschade en shockschade, voordeelsverrekening, bijzondere zorgplichten, informatie over dienstverleners en hun diensten, elektronische terbeschikkingstelling van algemene voorwaarden, consumentenkredietovereenkomsten, timesharing en de betalingstransactie.