Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat

Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat


Auteur:R.J.N. Schlossels

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • juni 2012
  • Samenvatting

    Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat behandelt het algemeen deel van het bestuursrecht vanuit een zo breed mogelijke benadering. Niet alleen de normerende en waarborgfunctie van het bestuursrecht komen aan de orde, maar ook de instrumentele functie.De instrumentele functie van het bestuursrecht dient een volwaardige plaats te hebben bij de bespreking van de algemene leerstukken en begrippen van dat rechtsgebied: omdat die instrumentele functie dit rechtsgebied in hoge mate bepaalt, en omdat de belangrijkste wetenschappelijke en praktische vragen van het bestuursrecht niet goed kunnen worden begrepen als niet tevens de instrumentele kant daarvan is behandeld. Om die reden wordt bij de bespreking van de bestuursrechtelijke rechtsfiguren steeds ook hun instrumentele betekenis behandeld.Daarnaast wordt uitgegaan van de centrale betekenis van de beginselen van de democratische rechtsstaat als beoordelingskader bij uitstek van het positieve bestuursrecht. Deze gedachte zet zich voort in de behandeling van vragen over de verhouding tussen staat en samenleving, maar ook over zaken als delegatie van wetgeving, gebruik van vergunningstelsels en de inrichting van de bestuursrechtspraak.Door dit alles biedt het boek meer dan de gangbare bestuursrechtelijke handboeken. Na enkele inleidende hoofdstukken (deel I) worden de belangrijkste begrippen behandeld: bestuursbevoegheid, belanghebbende, bestuurshandelingen en bestuursrechtelijke rechtsbescherming (deel II). Vervolgens (deel III) wordt de normering van het bestuurshandelen besproken, met een tweetal algemene hoofdstukken en hoofdstukken over openbaarheid en over normering van privaatrechtelijk overheidshandelen.Deel IV behandelt de organisatie van het openbaar bestuur, en deel V wetgeving, nadere regelgeving en planning. In deel VI komen de uitvoerende bestuursinstrumenten aan de orde: eenzijdig dwingend bestuur, presterend bestuur en overeenkomsten, (andere) privaatrechtelijke middelen en feitelijke middelen.Deel VII behandelt de handhaving. In deel VIII, ten slotte, komt de rechtsbescherming en overheidsaansprakelijkheid aan de orde. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat is behalve voor de bestuurspraktijk bij uitstek geschikt voor het onderwijs en de wetenschap.