Bestuurlijk organisatierecht EBOOK

Bestuurlijk organisatierecht


Auteur:S.E. Zijlstra

  • Nederlands
  • Kluwer
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Dit boek beoogt te voorzien in een lacune. Er bestaat nog geen boek dat een min of meer volledige beschrijving van de onderwerpen van het Nederlandse bestuurlijk organisatierecht geeft. In de handboeken staatsrecht treft men een algemene bespreking van de organisatie van de staatsinstellingen, de handboeken bestuursrecht behandelen onderwerpen als bestuursorga-nen en bevoegdheidstoedeling. In dit boek worden deze benaderingen met elkaar in verband gebracht en verdiept. Eerst worden algemene leerstukken van het bestuurlijk organisatierecht behandeld (algemene begrippen van het rechtsgebied, attributie, mandaat, delegatie en het begrip bestuursorgaan), en daarna volgt een bespreking van de opbouw van de bestuurlijke organisatie: openbare lichamen, politieke verantwoordelijkheid, deconcentratie, adviesorga-nen, zelfstandige bestuursorganen en andere instellingen; politieke ambtsdragers, ambtenaren, financiering en toezicht en controle). Deze onderwerpen worden vervolgens uitgewerkt voor de centrale overheid en gemeenten en provincies. Ten slotte komen ook de overige (functio-nele) decentrale lichamen en de samenwerking tussen overheden aan de orde. Het boek is gericht op zowel onderwijs, praktijk als wetenschap. Het is geschikt voor (master- en post-initieel) juridisch onderwijs. Voorts kan het dienen als naslagwerk in de praktijk van zowel beleidsvorming als bij rechtshulp, consultancy en rechtspraak. Het is nuttig bij onderzoek op het terrein van het staats- en bestuursrecht, als vertrekpunt bij de nadere bestudering van een deelgebied, maar ook als bron van discussie over dit rechtsgebied. Het bevat ook standpunten over ontwikkelingen op die deelgebieden die onderdeel zouden kunnen vormen van het wetenschappelijk discours. In het boek worden objectieve beschrij-vingen van de onderwerpen steeds zichtbaar gescheiden van eigen opvattingen van de auteur.