Belastingwetten / 2012

Belastingwetten / 2012

  • Nederlands
  • Kluwer
  • februari 2012
  • Samenvatting

    De pocket Belastingwetten is bestemd voor een ieder die met belastingen te maken heeft. Hierbij valt te denken aan personen die belastingrecht studeren of die een studie doen waar belastingrecht onderdeel van uitmaakt maar ook kan gedacht worden aan de Belastingdienst, het bedrijfsleven, de adviespraktijk en aan de belastingplichtigen zelf.De opzet van de pocket is uiterst doelmatig. De inleiding is van de hand van prof. mr. Ch. P. A. Geppaart, emeritus hoogleraar te Tilburg. Daarin wordt een korte karakteristiek gegeven van het moderne belastingrecht. Aan het slot van de inleiding wordt de samenstelling van de uitgave toegelicht. Om het gebruik van de teksten te vergemakkelijken zijn bij de wet- en regelgeving in de marge trefwoorden aangebracht. Deze trefwoorden, de zgn. margekopjes, behoren niet tot de officiele teksten.Uitgangspunt van deze pocket is de per 1 januari 2012 geldende wetgeving. Vanwege het grote praktische belang is echter ook na dit tijdstip in werking tredende wetgeving opgenomen. Het betreft de voor de praktijk meest relevante wettelijke bepalingen voorzover de wijzigingen daarvan reeds in het Staatsblad zijn gepubliceerd en voorzover de inwerkingtredingsdatum van die wijzigingen bekend is. De toekomstige versie van het wetsartikel wordt cursief opgenomen na de per 1 januari geldende tekst. Verder zijn ook bepalingen van overgangsrecht opgenomen. Ook deze bepalingen zijn voor de praktijk van groot belang.Voor wat betreft de toekomstige wetgeving en het overgangsrecht pretendeert de pocket Belastingwetten niet uitputtend te zijn. Eventuele aanvullingen op de teksten worden gemeld op de internetsite van Kluwer.