Begaafd begeleiden

Begaafd begeleiden


Auteur:Eleonoor van Gerven

  • Nederlands
  • 99 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • december 2011
  • Samenvatting

    Leerkrachten stellen zich in hun professionele ontwikkeling steeds actiever op. Ze zoeken naar wegen om hun leerlingen effectief te begeleiden. Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende onderwijskundige inzichten over inclusie, passend onderwijs en handelingsgericht werken, spelen daarbij een belangrijke rol. Daarnaast neemt door de diversiteit in ‘eigenheid van leerlingen’ de behoefte aan nieuwe kennis en vaardigheden toe. De optelsom van diepgaande leeprocessen waarin kennis en vaardigheden door reflectie gecombineerd worden is kunnis van de leerkracht.’Begaafd begeleiden’ introduceert het IPA-model, een nieuw model van betekenisvol leren, en verbindt algemene beroepscompetenties van leraren met competenties voor onderwijsbegeleiding aan begaafde leerlingen.Voor de specialistisch opgeleide leraar vormt de competentiematrix in dit boek het professionele kader van waaruit hij/zij begaafde leerlingen en collega’s begeleidt en beleidsprocessen aanstuurt.De competentiematrix kan bovendien op schoolniveau gebruikt worden om vast te stellen wat sterke en zwakke kanten zijn in begeleidingsprocessen. Vervolgens kan de matrix ingezet worden als assessmentinstrument om een voor de school op maat ontwikkeld professionaliseringsperspectief vast te stellen.Aanvullend op dit competentieprofiel biedt ‘Begaafd begeleiden’ een beroepscode die geldt voor de Specialist Begaafdheid SE/ZOO®. Alleen specialisten die het assessment voor deze titel met goed gevolg hebben doorstaan, krijgen toestemming zich van andere specialisten te onderscheiden door het voeren van de titel. Deze specialisten conformeren zich aan de beroepscode zoals deze in ‘Begaafd begeleiden’ is vastgelegd.