Bedrijfseconomische thema’s

Bedrijfseconomische thema's


Auteur:P. de Boer

  • Nederlands
  • 458 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • december 2010
  • Samenvatting

    Bedrijfseconomische thema’s behandelt een geselecteerd aantal bedrijfseconomische onderwerpen op een wat diepgaander niveau. Het boek is bedoeld voor de postpropedeutische fase van de opleiding en kan dus worden gezien als een vervolg op Basisboek Bedrijfseconomie of Bedrijfseconomie voor de dienstensector. De leerstof borduurt voort op de aanpak en inhoud van deze inleidende boeken. Het uitgangspunt is ook nu weer dat je je de leerstof zelfstandig moet kunnen eigen maken. Deze uitgave bevat een aantal elementen die dit stimuleren, zoals het gebruik van voorbeelden, illustraties uit de vakpers en relevante websites en tussenvragen.Bij de behandeling van de onderwerpen zijn we uitgegaan van het gezichtspunt van de niet-specialist. Het boek bevat daardoor geen diepgaande theoretische uiteenzettingen over de gekozen onderwerpen, maar er is gekozen voor een zo praktisch mogelijke benadering met veel voorbeelden. De onderwerpen worden dan ook minder diepgaand uitgewerkt dan in een boek dat primair bedoeld is voor studenten in een bedrijfseconomische opleiding. Soms zijn elementen toegevoegd uit aanverwante vakgebieden om het desbetreffende onderwerp in een begrijpelijke context te plaatsen.De onderwerpen in het boek zijn gerubriceerd in een zestal thema’s:- Planning en besturing van bedrijven- Werkkapitaalbeheer- Beslissingscalculaties- Internationale handel- Financieel risicobeheer- Onderneming en maatschappij.Deze thema’s kunnen onafhankelijk van elkaar worden bestudeerd. Wel wordt een bepaalde voorkennis van het vakgebied verondersteld op het niveau van de hiervoor genoemde boeken.Elk thema bevat een aantal hoofdstukken over relevante onderwerpen. Elk hoofdstuk kent een vaste opbouw. Aan het begin van elk hoofdstuk wordt je interesse voor het onderwerp gewekt aan de hand van een openingscasus die vragen oproept. Wat is hier aan de hand? Hoe kan dit? Deze vragen kunnen met de in het hoofdstuk behandelde theorie beantwoord worden. Vervolgens wordt in enkele paragrafen de leerstof uitgelegd. Door middel van tussenvragen wordt getoetst of je de leerstof begrijpt. Van de tussenvragen zijn de antwoorden achterin het boek opgenomen. Aan het einde van het hoofdstuk is een korte samenvatting opgenomen en een overzicht van de kernbegrippen die in het hoofdstuk worden genoemd. Elk hoofdstuk eindigt met enkele opgaven ter verwerking van de leerstof.