Bedrijfseconomie / deel Opgavenboek

Bedrijfseconomie / deel Opgavenboek


Auteur:Liethof

  • Nederlands
  • 297 pagina’s
  • Convoy Uitgevers BV
  • augustus 2011
  • Samenvatting

    Dit opgavenboek vormt samen met het bijbehorende uitwer kingen- entheorieboek de studiemethode Bedrijfseconomie, theorie praktijk. Dezestudiemethode wordt onder andere gebruikt voor de propedeuse van enkeleheaos, maar ook lerarenopleidingen en hogere hotelscholen gebruiken ditboek om hun studenten de basiskennis van bedrijfseconomie bij tebrengen. Verder wordt het boek ook veel gebruikt voor de opleidingModerne Bedrijfsadministratie.Ten opzichte van de vorige druk zijn de veranderingen in dit opgavenboekaanzienlijk. Zonder het gewenst eindniveau uit het oog te verliezen, is hetinstapniveau vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt. Alle opgaven in ditboek zijn zorgvuldig ontworpen om naadloos aan te sluiten bij het theorieboeken volgen nauw gezet de opbouw van de verschillende hoofdstukken.De opbouw is als volgt: Elk hoofdstuk begint met een set multiple choicevragen, waarin de theorie van het hoofdstuk wordt getoetst. Vervolgens volgteen set multiple choice opgaven, waarin de reken kundige aspecten van detheorie worden behandeld. Na de multiple choice opgaven volgt een setopen opgaven waarin op eenvoudige wijze opnieuw de theorie van hetgehele hoofdstuk wordt doorlopen. De hoofdstukken worden steedsafgesloten met enkele complexere opgaven die soms hoofdstukoverstijgendzijn.Over de auteurRafael Liethof heeft ruime ervaring als docent, trainer en adviseur. Hij werktmomenteel parttime als docent aan de Hogeschool voor EconomischeStudies in Amsterdam. Daarnaast heeft hij een eigen bureau dat trainingenen adviezen verzorgt voor het bedrijfsleven, banken en de overheid.