Basisdocument bewegingsonderwijs V.O.

Basisdocument bewegingsonderwijs V.O.


Illustrator:Sanne Miltenburg

  • Nederlands
  • 237 pagina’s
  • New Book B.V. (uitg)
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    BASISDOCUMENT BEWEGINGSONDERWIJS VOOR DE ONDERBOUW VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJSWelke kwaliteit striven we als vakwereld na binnen bewegingsonderwijs – of zoals het vanaf nu heet: Bewegen en sport-in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? Een actuele vraag nu regelgeving voor die onderbouw meer ruimte aan de scholen laat en er een toenemende samenwerking met buitenschoolse partners aan het ontstaan is. Altijd wordt aan de vaksectie bewegingsonderwijs gevraagd kwaliteit te leveren. In dit Basisdocument Bewegingsonderwijs wordt stapsgewijs een antwoord gegeven op die vraag naar kwaliteit.Eerst geven we een visie op doel en functie van het bewegingsonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat erom leerlingen beter bekwaam te maken voor deelnme aan een in toenemende mate complexe en gedifferentieerde bewegingscultuur.Daarna schtsen we de contouren van een programma bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in tweeentwinting leer-of ontwikkellijnen. In elk daarvan staat een cluster activiteiten met een overeenkomstige (dewegings) uitdaging central. De leerlijnen zijn geordend naar de vier sleutels die leerlingen helpen toegang te krijgen tot de bewegingcuiltuur: bewegen beleven, bewegen verbeteren, bewegen regelen en gezond bewegen. Van elke leer-en ontwikkellijn geven we een globale omschrijving naar verschijningsvormen, centrale uitdaging voor leerlingen, fasering en de normale bandbreedte van ontwikkeling van leerlingen binnen die lijn.Daarna geven we van alle leerlijnen voorbeelden van kernactiviteiten die op groepsniveau voor die leerlijn aan het eind van klas een en aan het eind van klas drie haalbaar zouden moeten zijn. Tenslotte beschrijven we van elke kernactiviteit op vier verschillende niveus de wijze waaropleerlingen daaraan deel kunnen nemen, op een manier die docenten kan helpen beter te kijken naar (verschillen tussen)hun leerlingen.Met het basisdocument Bewegingondervijs voor de onderouw van het voortgezet onderwijs hopen we een aanzet te geven tot een hernieuwde discussie over de kwaliteit die we met elkaar zo graag willen voor het bewegings onderwijs-zowel intern in de vakwereld als extern met allerlei partners in de sportieve omgeving-, beter te kunnen voeren en daar richting aan te geven.