Arbeid, bedrijf en maatschappij

Arbeid, bedrijf en maatschappij


Auteur:Albert L. Mok

  • Nederlands
  • 356 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2011
  • Samenvatting

    Arbeid, bedrijf en maatschappij is geschreven voor iedereen die zich bezighoudt of gaat bezighouden met arbeid in de breedste zin des woords. De setting kan varieren van HRM, A&O, personeelszaken, arbeidsverhoudingen en –omstandigheden, ondernemingsraads- of vakbondswerk en re-integratie. De centrale probleemstelling van dit boek luidt: onder welke voorwaarden zijn mensen bereid en in staat de gevraagde arbeidsprestatie te leveren en zijn anderen (bijvoorbeeld werkgevers, klanten) bereid de overeengekomen tegenprestatie te bieden? Het cyclische karakter van de arbeid krijgt sterk de nadruk, omdat vrijwel dezelfde arbeidsproblemen steeds terugkeren in de tijd en overheden bij de aanpak ervan de neiging hebben weer het wiel te moeten uitvinden. Het boek besteedt inhoudelijk veel aandacht aan actuele thema’s in de wereld van de arbeid, zoals de voor- en nadelen van langer doorwerken en verhoging van de pensioenleeftijd. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, ontslagrecht, positie van allochtonen op de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en de vormen van onbetaald werk zoals in de huishouding, in de zorg en als vrijwilliger.Er is veel ruimte voor de positieve en negatieve kanten van het zelfstandig ondernemen. De zelfstandige zonder personeel, de zzp’er, wordt beschreven als iemand wiens sociale positie zwak is en die bijna zonder sociale bescherming zijn weg op de arbeidsmarkt moet vinden. De jonge starter krijgt vrijwel geen krediet en veel coachingsprojecten zijn een mislukking geworden.Bijzondere aandacht krijgt het ziekmakende effect van flexibilisering van de arbeid. De positie van de zogenoemde flexwerker is uitermate kwetsbaar geworden. Hij is in sociaal opzicht vrijwel rechteloos. Flexibiliteit is veel te ver doorgeschoten, meent de auteur, en zij bedreigt de goede werking van de arbeidsmarkt.Door vergelijking tussen de situatie in Nederland en in Belgie/Vlaanderen slaagt de auteur erin de arbeidsproblemen in beide landen inzichtelijker te maken en te relativeren.