Zin en onzin over God

Zin en onzin over God

Auteur:
C.J. Labuschagne

  • Nederlands
  • 187 pagina’s

  • Boekencentrum

  • oktober 1995

  • Samenvatting

    Dit is het derde boek in een serie van de Groninger oudtestamenticus over de confrontatie tussen de moderne bijbel Wetenschap en de traditionele bijbelopvattingen en het daarop gebaseerde godsgeloof. Het sluit aan op de reeds verschenen boeken. Wat zegt de Bijbel in Gods Naam? Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof, waarvan een 7e druk in zicht is, en Gods Oude Plakboek. Visie op het Oude Testament, waarvan de verbeterde 5de druk in bewerking is. In het nieuwe boek behandelt de auteur een aantal actuele vragen rond het bijbelse godsbeeld en het daarmee nauw samenhangend mens-, wereld- en toekomstbeeld. Op basis van verdiepte inzichten in de Bijbel toetst hij diverse voorstellingen van God, die zowel binnen als buiten de kerk opgeld doen, aan de bijbelse bronnen en onderscheidt scherp tussen zinnige en onzinnige beelden van God. Hij gaat ervan Uit dat het godsbeeld in het westerse christendom, dat veelal bepaald werd door fundamentalisme, historisme en rationalisme, in hoge mate verantwoordelijk is voor de vervreemding van de moderne westerse mens van de bijbelse boodschap. Het boek is een pleidooi voor een kritische evaluatie en een herijking van gangbare godsbeelden ten einde te komen tot een in onze tijd aanvaardbare voorstelling van God die tevens meer in overeenstemming is met de diepste intentie van de bijbelse auteurs.