Wetgeving toezicht financiele markten / 2014

Wetgeving toezicht financiele markten  / 2014

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV

  • april 2014

  • Samenvatting

    In deze pocketeditie zijn wet- en regelgeving bijeengebracht die van belang zijn voor diegenen die zich in de praktijk of in hun studie bezighouden met het toezicht op de financiele markten. Het uitgangspunt is geweest om een zo compleet mogelijke verzameling van het per 1 januari 2014 geldende recht op te nemen. Het zwaartepunt van deze pocketeditie is hoofdstuk 1 waarin zijn opgenomen de Wet op het financieel toezicht en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen, toezichthouderregels en beleidsregels. In hoofdstuk 1 zijn ook de verordeningen opgenomen die betrekking hebben op de Europese toezichtstructuur, waaronder de verordening waarbij de Europese Centrale Bank wordt aangewezen als toezichthouder in het kader van de Bankenunie. De verschuiving van nationaal recht naar rechtstreeks werkende Europese toezichtregels is onder andere zichtbaar door opname van de per 1 januari 2014 geldende CRR, de verordening inzake kapitaaleisen voor banken en beleggingsondernemingen. Daarnaast is in de bundel wet- en regelgeving opgenomen die sterk samenhangt met het toezicht op de financiele markten, waaronder de Wet handhaving consumentenbescherming en de wetgeving inzake de oneerlijke handelspraktijken, de Wet inzake consumentenkrediet, de wetgeving ter zake van betaaldiensten, de Wet toezicht financiele verslaggeving, de Wet giraal effectenverkeer, de wet- en regelgeving betreffende het toezicht op trustkantoren, alsmede de integriteitwet- en regelgeving, en de Euronext reglementen. Voor de gebruiker is een schematisch overzicht toegevoegd van de hoofdstukken en afdelingen waaruit de Wft bestaat en de daarbij behorende lagere regelgeving en beleidsregels, en een alfabetisch overzicht.