Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht

Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht

Auteur:
R.P.C. Adema

  • Nederlands
  • 746 pagina’s

  • Sdu Uitgevers

  • september 2013

  • Samenvatting

    Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht geeft inzicht in:- internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van dubbele belasting, zowel ophet gebied van inkomen en vermogen als van successie- en schenking;- internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van ongewenst gebruik;- Europeesrechtelijke harmonisatiemaatregelen;- internationale en Europeesrechtelijke maatregelen ter bescherming van de rechten vanbelastingplichtigen in de vorm van non-discriminatiebepalingen en onderling overleg- enarbitragemaatregelen;- internationale en Europeesrechtelijke wederzijdse bijstandverleningsbepalingen;- internationale en Europeesrechtelijke maatregelen ter voorkoming van schadelijkebelastingconcurrentie;- de invloed van het internationaal publiekrecht op de uitleg van belastingverdragen.De uitgave is bedoeld als studieboek voor fiscale opleidingen aan universiteiten en hogerberoepsonderwijs. De uitgave kan tevens goede diensten bewijzen in de fiscale praktijk.Mw. Prof.dr. I.J.J. Burgers is hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht en hoogleraarEconomics of Taxation aan de Rijksuniversiteit Groningen.Mr. dr. R.P.C. Adema is als universitair docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.Verder is hij als fiscalist werkzaam bij Deloitte en maakt deel uit van Deloitte’s FSI Tax Group inAmsterdam.Dr. R. Betten is zelfstandig belastingadviseur (Betten Internationaal Fiscaal Advies, Sint-Michielsgestel) en redacteur van het International Transfer Pricing Journal.Mr. H.M.M. Bierlaagh was als Chief Tax Lawyer en Head Transfer Pricing Department verbondenaan het research and development department van het International Bureau of FiscalDocumentation.Mr. P.M. de Haan is oud-medewerker van het wetenschappelijk bureau Hoge Raad, oudmedewerkervan Loyens Loeff en oud-partner van PricewaterhouseCoopers, waar hij nog alscounsel to the firm aan verbonden is.Prof. mr. O.C.R. Marres is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam Centre forTax Law), belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co en raadsheer-plaatsvervanger in hetGerechtshof ‘s-Gravenhage.Mr. H.M. Pit is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen inzake het functioneren van hetEU Arbitrageverdrag, de arbitragebepalingen in het OESO Modelverdrag, het VN Modelverdragen bilaterale belastingverdragen.Mr. dr. M.J. de Vries is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aanVWM Taxand N.V. te Amsterdam.De Wegwijsserie omvat de volgende titels:- Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen;- Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen;- Wegwijs in de btw;- Wegwijs in de Fiscaliteit;- Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ;- Wegwijs in de Inkomstenbelasting;- Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht;- WegWijs in de (inter)nationale verzekerings- en premieplicht;- Wegwijs in de Invordering;- Wegwijs in de Loonbelasting;- Wegwijs in de Overdrachtsbelasting;- Wegwijs in de Successiewet;- Wegwijs in de Vennootschapsbelasting