Toegepaste Wiskunde / Inleiding

Auteur:
J.H. Blankespoor

  • Nederlands
  • 166 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • juli 2008

  • Samenvatting

    De herziene serie Toegepaste wiskunde voor het Hoger Beroepsonderwijs is geschikt voor alle opleidingen waar wiskundige vaardigheden een belangrijke plaats innemen en met name voor de sector Techniek. De nadruk ligt op het trainen van (elementaire) vaardigheden van de wiskunde. De student past de wiskundige vaardigheden zoveel mogelijk toe in praktische situaties.Ook deel 2 van de serie is nu geheel herzien. Dit deel is vooral bedoeld voor het wiskundeonderwijs na de propedeuse. Het bevat de hoofdstukken vectorrekening, matrixrekening en lineaire algebra, rijen en reeksen, complexe getallen, functies van twee of meer variabelen, meervoudige integralen en differentiaalvergelijkingen. Ook dit deel bevat veel voorbeelden, waarmee de student leert de theorie toe te passen vanuit beschreven contexten (meestal afkomstig uit de techniek, met veel opgaven en leeropdrachten. elk hoofdstuk bevat een aantal Maple-voorbeelden en -vraagstukken, die overigens ook met andere computeralgebra software te maken zijn. De toepassing van Maple is zoveel mogelijk geintegreerd met de theorie en de voorbeelden. De auteurs gaan ervan uit dat de student voor de onderwerpen in dit boek vaker de computer zal gebruiken, dan in de propedeusewiskunde.Er is voldoende aandacht besteed aan de theoretische concepten, opdat de student de computer (of de grafische rekenmachine) niet als black-box hoeft te gebruiken, maar weet wat hij/zij doet.Ten opzichte van de vorige druk is deel 2 meer aanpast aan de wensen uit het werkveld. Vectoranalyse (lijn- en kringintegralen, gradient, rotatie) wordt in het HBO vrijwel niet meer behandeld en is daarom weggelaten. Op deze website wordt studiemateriaal hierover beschikbaar gesteld. Ook uitwerkingen van herhalingsopgaven kunnen via deze site worden gedownload.De herziene druk verschijnt in 2008. Tot dan kan de bestaande editie gebruikt worden.