Statistiek in de praktijk / Theorieboek

Auteur:
D.S. Moore

  • Nederlands
  • 726 pagina’s

  • Academic Service

  • maart 2006

  • Samenvatting

    Statistiek in de praktijk is een inleidingin de moderne statistiek op hbo- enuniversitair niveau, met nadruk opstatistisch redeneren en gegevensanalyse.De aanpak is probleemoplossend engaat ervan uit dat berekeningen doorcomputerpakketten worden uitgevoerd.Alle voorbeelden en opgaven zijngebaseerd op werkelijke gegevens.Statistiek in de praktijk is een elementairemethode voor wat betreft de vereistewiskundekennis en de behandeldestatistische procedures. Het helpt delezers na te denken over gegevens en debeschreven statistische methodes metinzicht te gebruiken.Deze nieuwe Nederlandse editie bevattal van verbeteringen en uitbreidingen.De meeste voorbeelden en opgavenzijn herzien en gebaseerd op recentegegevens. Elk hoofdstuk begint met eenbiografi e waarin duidelijk wordt hoe eenprofessional statistiek toepast en waaromstatistiek in diverse vakgebieden zobelangrijk is. Nieuw zijn ook de passagesdie waarschuwen voor mogelijke valkuilenbij het analyseren van data. Vrijwel alleopgaven zijn nieuw en laten studentenzien wat statistiek in de praktijk nuwerkelijk inhoudt. Bij elk hoofdstuk zijnspeciale uitdagende opgaven (gemarkeerdmet een icoontje) opgenomen die eenextra beroep doen op het inzicht vangevorderde studenten. Ook nieuw zijn dehoofdstukken over bootstrapmethoden enpermutatietoetsen, en over statistiek in dekwaliteitsbeheersing.Bij Statistiek in de praktijk is een apartopgavenboek verkrijgbaar(isbn 978 90 395 2361 2).