Staatsrecht

Staatsrecht

Auteur:
A.W. Heringa

  • Nederlands
  • 436 pagina’s

  • Kluwer

  • december 2011

  • Samenvatting

    Dit boek is door de jaren heen ingrijpend herzien. Ook de elfde druk behelst een substantiele herziening van de vorige druk. Hierdoor is het boek de afgelopen jaren niet alleen in omvang toegenomen, maar is het staatsrecht ook uitvoeriger en diepgaander behandeld. Door deze ontwikkeling kan van een compendium niet meer gesproken worden. Een en ander heeft de redactie doen besluiten dit boek met ingang van deze druk de titel staatsrecht te geven. Deze titel komt beter overeen met de huidige inhoud van het boek dan de vroegere titel Compendium staatsrecht.De substantiele herziening betreft in de eerste plaats een gedeeltelijke wijziging van het boek. Daarmee wordt beoogd de stof overzichtelijker en beter gestructureerd aan te bieden. Het boek bestaat in de nieuwe opzet uit acht delen. Na de behandeling van constitutionele begrippen en de verhouding van het staatsrecht tot het internationale publiekrecht in respectievelijk deel I en II wordt in deel III de samenstelling, organisatie en werkwijze van de wetgevende en bestuurlijke organen van de centrale overheid besproken. Vervolgens komen in deel IV de functies van deze organen aan de orde. De bespreking van de decentrale overheidsorganen en hun functies, alsmede hun verhouding tot het Rijk vindt daarna plaats in deel V. In een nieuw deel VI wordt ingegaan op de staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden zoals deze gelden krachtens het Statuut. De delen VII (rechtspraak) en VIII (rechten van de mens) ten slotte bestonden ook al in de tiende druk en zijn alleen geactualiseerd.Naast wijziging van de structuur van het boek zijn enkele belangrijke inhoudelijke wijzigingen aangebracht. In het in deel I opgenomen hoofdstuk IV wordt uitvoeriger dan voorheen aandacht besteed aan het democratiebegrip. In dit hoofdstuk worden diverse democratietypen en theorieen besproken. Voorts hebben de belangrijke verdragswijzigingen die voortvloeien uit de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon hun weerslag gevonden in deel II van het boek. Het in dat deel opgenomen hoofdstuk IX over de Europese integratie is ingrijpend herzien. In het deel over het staatkundig bestel van de centrale overheid is onder andere meer aandacht besteed aan presidentiele en parlementaire stelsels in het algemeen De staatkundige hervorming van het Koninkrijk die in 2010 haar beslag kreeg was aanleiding om in een separaat deel VI de verhoudingen binnen het Koninkrijk opnieuw tegen het licht te houden. Dit deel is vrijwel volledig nieuw ten opzichte van de tiende druk. De overige delen van het boek zijn deels geherstructureerd en geactualiseerd.Het boek leent zich bij uitstek voor gebruik in het (bachelor)onderwijs aan instellingen van wetenschappelijk en hoger-beroepsonderwijs..