Socialezekerheidswetgeving / 2014

Socialezekerheidswetgeving  / 2014

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV

  • februari 2014

  • Samenvatting

    In deze uitgave zijn de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten bijeengebracht. Nationale regelingen (ZW, Wet WIA, WAO, WW, AOW, WWB, etc.) maar ook internationale (bijv. de EG-Verordening 883/2004). Deze complete en nuttige uitgave is in vele sectoren bruikbaar. Te denken valt aan opleidingen in de sfeer van de sociale zekerheid, de rechtshulpverlening, de rechtspraak en de uitvoeringsorganen. Maar ook de uitkeringsgerechtigden en premieplichtigen kunnen nagaan waar zij recht op hebben en wat hun verplichtingen zijn. Aan de regelingen gaat een korte inleiding vooraf. Daarin worden de hoofdlijnen van het stelsel van sociale zekerheid geschetst. Tevens wordt ingegaan op enkele actuele ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid. Ook is een overzicht van de normbedragen van de premies en uitkeringen per 1 januari 2014 opgenomen. De uitgave is samengesteld door mr. P.S. Fluit die als advocaat werkzaam is bij Stadhouders Advocaten te Utrecht. In 2001 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. De titel van zijn proefschrift luidt ‘Verzekeringen van solidariteit’. Hij verzorgt bij diverse instellingen cursussen op het gebied van arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij is co-auteur van het boek ‘Arbeidsrecht in de praktijk’, de commentaren ‘Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht’ en ‘Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid’, is vaste medewerker van het Tijdschrift Recht en Arbeid en auteur van verschillende publicaties op het gebied van arbeids- en socialezekerheidsrecht.